http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag na aswoensdag

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Zowel Mozes als Jezus (en ook de antwoordpsalm) spreekt van een fundamentele keuze die elke mens moet maken. Men kiest voor het leven of voor de dood, voor het geluk of voor de ondergang. Het is een fundamentele keuze die elke dag opnieuw moet waar gemaakt worden.  Ze is nooit af. Leven betekent hier niet langer het gelukkig leven in het land dat u beloofd werd. Het gaat over een leven dat men dagelijks moet prijs geven, verliezen, verloochenen, om het ware, authentieke leven te winnen over de dood heen. Dat moeten we ook doen wanneer we Jezus willen volgen: zijn weg gaan, de weg van het loslaten, verliezen, zichzelf verloochenen, gekruisigd worden, om doorheen dit alles met Hem naar Pasen toe te gaan.

EERSTE LEZING                  Deut. 30, 15-20
Zie, ik houd u vandaag leven en geluk voor.

Uit het Boek Deuteronomium

Mozes nam het woord en sprak tot het volk :
“Ik houd u vandaag het leven en het geluk voor,
maar ook de dood en het ongeluk.
“Als gij luistert naar de geboden van de Heer uw God,
die ik u heden geef,
als gij de Heer uw God bemint,
zijn wegen gaat en zijn geboden,
voorschriften en bepalingen nakomt,
dan zult gij leven en talrijk worden
en zal de Heer uw God u zegenen
in het land, dat ge in bezit gaat nemen.
“Maar als uw hart afdwaalt,
als ge niet luistert en u laat verleiden,
zodat gij u voor andere goden neerbuigt en die vereert,
dan kondig ik u heden aan,
dat gij zult omkomen en dat ge niet lang zult leven
op de grond, die ge na de overtocht van de Jordaan
in bezit gaat nemen.
“Ik neem heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u.
“Leven en dood houd ik u voor, zegen en vloek.
“Kies dan het leven,
dan zult gij met uw nakomelingen het leven bezitten,
door de Heer uw God te beminnen,
naar Hem te luisteren en aan Hem gehecht te blijven.
“Want daarvan hangt het af, of gij zult leven
en of gij lang zult wonen op de grond,
die de Heer aan uw vaderen,
aan Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft toegezegd.”

TUSSENZANG           Ps. 1, 1-2, 3, 4, 6

Gelukkig is de man, die op de Heer zijn hoop stelt;
(Ps. 40(39), 5a)

Gelukkig de man die weigert te doen
wat goddelozen hem raden ;
die niet de wegen der zondaars gaat,
niet zit te midden der spotters.

Hij is als een boom, aan het water geplant,
die vruchten draagt op zijn tijd ;
des zomers verdorren zijn bladeren niet,
maar al wat hij doet brengt hem voorspoed.

De goddelozen vergaat het zo niet :
de wind blaast hen weg als kaf.
De Heer immers let op de weg der gerechten,
de weg van de zondaars loopt dood.

VERS VOOR HET EVANGELIE          Ps. 95(94), 8 ab

Luistert heden naar de stem van de Heer,
en weest niet halsstarrig.

EVANGELIE           Lc. 9, 22-25
Wie zijn leven verliest omwille van Mij zal het redden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“De Mensenzoon,
moet veel lijden
en door de oudsten,
hogepriesters en schriftgeleerden verworpen worden,
maar na ter dood te zijn gebracht
zal Hij op de derde dag verrijzen.”
Maar tot allen sprak Hij :
“Wie mijn volgeling wil zijn,
moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen
en door elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen.
“Want wie zijn leven wil redden zal het verliezen.
“Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, die zal het redden.
“Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen,
als hij zichzelf hierdoor zijn ondergang en dood berokkent ?”

________________________________________________________________

 

Laudato Si

 

Encycliek van

 

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

227. Een uitdrukking van deze houding is, voor en na de maaltijd te pauzeren om God te danken. Ik stel de   gelovigen voor deze kostbare gewoonte weer op te nemen en diep te beleven. Dit moment van zegen, ook al is het maar heel kort, herinnert ons eraan dat wij voor het leven afhankelijk zijn van God, het versterkt ons gevoel van dankbaarheid voor de gaven van de schepping, het is dankbaarheid jegens hen wier werk deze goederen
verschaft, en het versterkt de solidariteit met de meest behoeftigen.

 

Wordt vervolgd                    Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________________

Thursday after Ash Wednesday

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Both Moses and Jesus (as well as the response psalm) speak of a fundamental choice that every human being must make. One chooses life or death, happiness or ruin. It is a fundamental choice that must be made true every day.  It is never finished. Living here no longer means living happily in the land you were promised. It is about a life that one must daily give up, lose, deny, in order to win true, authentic life over death. We must do the same if we want to follow Jesus: go his way, the way of letting go, losing, denying oneself, being crucified, in order to go through all this with him to Easter.

FIRST READING  Deut. 30, 15-20
Behold, I hold before you today life and happiness.

From the Book of Deuteronomy

Moses took the floor and spoke to the people :
“I hold before you today life and happiness ,
but also death and misfortune.
“If you will listen to the commandments of the Lord your God,
which I give you this day,
if ye love the Lord your God,
go his ways and keep his commandments,
precepts and regulations,
then shalt thou live, and shalt be multiplied.
and the Lord your God shall bless you
in the land which you are going to take possession of.
“But if thy heart goeth astray,
if you do not listen and let yourselves be tempted,
so that you bow down to other gods and worship them,
then I announce to you this day,
that you will perish and that you will not live long
on the ground that you are going to take possesion of after you cross the river Jordan.
“I take heaven and earth to witness against thee this day.
“Life and death I hold before thee, blessing and curse.
“Choose then life,
and you and your descendants shall have life,
by loving the Lord your God,
listening to Him and remaining attached to Him.
“For on this it depends, whether thou shalt live
and whether ye shall dwell long upon the ground,
which the Lord gave to your fathers,
to Abraham, Isaac and Jacob, by oath.”

INTERLUDIUM  Ps. 1, 1-2, 3, 4, 6

Blessed is the man who puts his hope in the Lord; (Ps. 40(39), 5a)

Blessed is the man who refuses to do
what wicked men advise him ;
who does not go the ways of sinners,
does not sit in the midst of mockers.

He is like a tree, planted by the water,
that bears fruit in due season;
in summer his leaves shall not wither,
but whatsoever he doeth shall prosper him.

The wicked do not fare so :
The wind blows them away like chaff.
For the Lord is careful of the way of the courts,
the way of sinners is a dead end.

VERSE  Ps. 95(94), 8 ab

Listen today to the voice of the Lord,
and do not be obstinate.

 

GOSPEL        Lk 9, 22-25
Whoever loses his life for My sake will save it.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

At that time Jesus said to his disciples :
“The Son of Man ,
must suffer much
and rejected by the elders and high priests and scribes,
but after being put to death
He shall rise on the third day.”
But to all He spoke :
“Whoever wants to be My follower ,
must follow Me by denying himself
and by taking up his cross anew each day.
“For whoever wants to save his life will lose it.
“But whoever loses his life for My sake will save it.
“What good is it for a man to gain the whole world,
if by so doing he brings about his own ruin and death?”

__________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the care of the common home


227. One expression of this attitude is to pause to give thanks to God before and after meals. I suggest to the faithful that they resume this precious habit and live it deeply. This moment of blessing, even if very brief,     reminds us that we are dependent on God for life, it strengthens our sense of gratitude for the gifts of creation, it is gratitude to those whose work provides these goods, and it strengthens solidarity with the most needy.

 

To be continued                 For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: