http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag Eerste week in de veertigdagentijd

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
Jesaja leerde ons vanaf het begin dat vasten geen individuele zaak is. Vasten is gericht op de medemens, op de gemeenschap. De liturgie houdt ons vandaag een aantal belangrijke houdingen voor, die de relatie met de naaste bepalen. Merkwaardig is hoe deze geboden in de eerste lezing op God zelf gefundeerd worden en niet op overweging van het verstand: ‘Ik ben de Heer’: God wil dat we liefde en aandacht hebben voor onze naaste. In het evangelie gaat Jezus nog verder. Hij fundeert niet alleen de welwillende houding tot de naaste. Hij identificeert zich met de naaste, vooral met de meest kwetsbare: “Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten, hebt ge voor Mij gedaan”.

EERSTE  LEZING                 Lev. 19, 1-2. 11-18
Spreek rechtvaardig recht over uw volksgenoten.

Uit het Boek Leviticus

De Heer sprak tot Mozes :
“Zeg tot heel de gemeenschap van de Israëlieten :
Wees heilig, want Ik, de Heer uw God, ben heilig.
“Gij moogt elkaar niet bestelen, niet beliegen en niet bedriegen.
“Ge moogt mijn naam niet gebruiken voor meineed,
want dan ontwijdt ge de naam van uw God.
“Ik ben de Heer.
“Gij moogt uw naaste niet uitbuiten en hem in niets te kort doen.
“Wat een dagloner verdient
moogt ge niet vasthouden tot de volgende morgen.
“Gij moogt een dove niet vervloeken
en een blinde niets in de weg leggen,
waarover hij struikelen kan.
“Ge moet ontzag hebben voor uw God.
“Ik ben de Heer.
“Wees niet partijdig bij het rechtspreken :
Begunstig de arme niet en zie de rijke niet naar de ogen.
“Spreek rechtvaardig recht over uw volksgenoten.
“Strooi geen lasterpraat rond over elkaar
en sta uw naaste niet naar het leven.
“Ik ben de Heer.
“Wees niet haatdragend tegen uw broeder.
“Wijst elkaar terecht :
Dan maakt ge u niet schuldig aan de zonde van een ander.
“Neem geen wraak op een volksgenoot
en koester geen wrok tegen hem.
“Bemin uw naaste als uzelf.
“Ik ben de Heer.”

TUSSENZANG            Ps. 19(18), 8, 9, 10, 15

Uw woorden, Heer, zijn geest en leven (Joh. 6,64b)

De wet van de Heer is volkomen,
zij sterkt de onzekere geest.

Zijn voorschriften zijn betrouwbaar,
onwetenden maken zij wijs.

Rechtmatig zijn al zijn bevelen,
bevredigend voor het gemoed.

Laat al mijn spreken en denken
voor U aanvaardbaar zijn, Heer,
voor U, mijn rots en verlosser.

VERS VOOR HET EVANGELIE              II Kor. 6, 2b

Nu is het de gunstige tijd,
vandaag is het de dag van het heil.

EVANGELIE             Mt. 25, 31-46
Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders
hebt gij voor Mij gedaan.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Wanneer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid
en vergezeld van alle engelen,
dan zal Hij plaats nemen op zijn troon van glorie.
“Alle volken zullen vóór Hem bijeengebracht worden
en Hij zal ze in twee groepen scheiden,
zoals de herder een scheiding maakt
tussen schapen en bokken.
“De schapen zal Hij plaatsen aan zijn rechterhand
maar de bokken aan zijn linker.
“Dan zal de Koning tot die aan zijn rechterhand zeggen :
Komt, gezegenden van mijn Vader,
en ontvangt het Rijk
dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld.
“Want Ik had honger, en gij hebt Mij te eten gegeven,
Ik had dorst, en gij hebt Mij te drinken gegeven,
Ik was vreemdeling, en gij hebt Mij opgenomen,
Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed,
Ik was ziek, en gij hebt Mij bezocht,
Ik was in de gevangenis, en gij hebt Mij bezocht.
“Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden en zeggen :
Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien
en U te eten gegeven,
of dorstig en U te drinken gegeven ?
“En wanneer zagen wij U als vreemdeling
en hebben U opgenomen,
of naakt en hebben U gekleed ?
“En wanneer zagen we U ziek of in de gevangenis
en zijn U komen bezoeken ?
“De Koning zal hun ten antwoord geven :
Voorwaar, Ik zeg u :
al wat gij gedaan hebt
voor een dezer geringsten van mijn broeders
hebt gij voor Mij gedaan.
“En tot die aan zijn linkerhand zal Hij dan zeggen :
Gaat weg van Mij, vervloekten, in het eeuwig vuur
dat bereid is voor de duivel en zijn trawanten.
“Want Ik had honger, en gij hebt Mij niet te eten gegeven,
Ik had dorst, en gij hebt Mij niet te drinken gegeven,
Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij niet opgenomen,
naakt, en gij hebt Mij niet gekleed,
Ik was ziek en in de gevangenis
en gij zijt Mij niet komen bezoeken.
“Dan zullen ook zij antwoorden en zeggen :
Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig
of als vreemdeling, of naakt
of ziek, of in de gevangenis,
en hebben wij niet voor U gezorgd ?
“Daarop zal Hij hun antwoorden :
Voorwaar, Ik zeg u :
Al wat gij niet voor een van deze geringsten hebt gedaan
hebt gij ook voor Mij niet gedaan.
“En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf,
maar de rechtvaardigen naar het eeuwig leven.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

231. De liefde die vol is van kleine gebaren van wederzijdse liefde, betreft ook het burgerlijke en politieke leven en wordt zichtbaar in alle handelingen die een betere wereld trachten op te bouwen. Liefde voor de maatschappij en inzet voor het algemeen welzijn zijn een uitstekende vorm van naastenliefde, die niet alleen de relaties tussen individuen betreft, maar ook “macrorelaties, maatschappelijke, economische, politieke betrekkingen”. Daarom heeft de Kerk de wereld het ideaal van een “beschaving van de liefde” voorgehouden. De sociale liefde is de sleutel tot een authentieke ontwikkeling: “Om de maatschappij menselijker, menswaardiger te maken, moeten wij de liefde in het maatschappelijke leven – op politiek, economisch, cultureel niveau – herwaarderen en er de constante en hoogste norm van het handelen van te maken”. In dit kader drijft de sociale liefde ons samen met het belang van de dagelijkse kleine gebaren ertoe te denken aan grote strategieën die doeltreffend het verval van het milieu stoppen en een cultuur van de zorg aanmoedigen die heel de maatschappij doordringt. Wanneer iemand de roeping van God erkent om samen met de ander in deze maatschappelijke dynamiek in te grijpen, moet hij eraan denken dat dit deel uitmaakt van zijn spiritualiteit, dat het een beoefening is van de naastenliefde en dat hij zo rijpt en zich heiligt.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Monday First week in Lent

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

Consideration
Isaiah taught us from the beginning that fasting is not an individual matter. Fasting is focused on one’s fellow man, on the community. The liturgy today presents us with a number of important attitudes that define our relationship with our neighbour. It is remarkable how in the first reading these commandments are founded on God himself and not on consideration of the intellect: ‘I am the Lord’: God wants us to have love and attention for our neighbour. In the Gospel Jesus goes even further. He not only founds the benevolent attitude towards his neighbour. He identifies himself with his neighbour, especially with the most vulnerable: “Whatever you did for one of the least of these, you did for me”.

FIRST READING   Lev. 19, 1-2. 11-18
Speak justice over your fellow men.

From the Book of Leviticus

The Lord spoke to Moses:
“Say to all the community of the Israelites :
Be holy, for I the Lord your God am holy.
“Thou shalt not rob one another, nor lie, nor cheat.
“Thou shalt not take my name in perjury,
for thou shalt dishonour the name of thy God.
“I am the Lord.
“Thou shalt not exploit thy neighbour, nor leave him short of anything.
“What a day-labourer earns
Thou shalt not keep till morning.
“Thou shalt not curse a deaf man
Nor hinder a blind man in any way
whereon he may stumble.
“Thou must have fear of thy God.
“I am the Lord.
“Be not partial in judging :
Do not favour the poor and do not look at the rich in the eyes.
“Judge righteously over your fellowmen.
“Do not slander one another
And do not make your neighbour’s life miserable.
“I am the Lord.
“Do not be hateful to your brother.
“Rectify one another:
Then you will not be guilty of another’s sin.
“Do not take vengeance on a fellow man
and do not bear a grudge against him.
“Love your neighbour as yourself.
“I am the Lord.”

Interludium Ps. 19(18), 8, 9, 10, 15

Your words, Lord, are spirit and life (John 6:64b)

The law of the Lord is perfect,
it strengthens the uncertain mind.

His precepts are reliable,
They make the ignorant wise.

All his commands are lawful,
satisfying to the mind.

Let all my speaking and thinking
be acceptable to you, Lord,
To thee, my rock and saviour.

VERSION FOR THE GOSPEL            II Cor. 6, 2b

Now is the auspicious time,
today is the day of salvation.

GOSPEL     Mt 25:31-46
Whatever you have done for one of the least of my brethren
you have done for me.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew

At that time Jesus said to his disciples :
“When the Son of Man comes in his glory
and accompanied by all the angels,
then He will sit on His throne of glory.
“All the nations will be gathered together before him
and He will separate them into two groups,
as the shepherd divides
between sheep and goats.
“The sheep he will place at his right hand
and the goats at his left.
“Then the King will say to those on His right hand :
Come, blessed of my Father,
and receive the kingdom
which is ready for you from the foundation of the world.
“For I was hungry, and you gave Me food,
I was thirsty, and you gave me drink,
I was a stranger, and you took me in,
I was naked, and you clothed me,
I was sick, and you visited me,
I was in prison, and you visited Me.
“Then shall the righteous answer Him, saying :
Lord, when did we see you hungry
and gave thee food
or thirsty and gave thee drink?
“And when did we see thee a stranger
and took you in?
or naked and clothed you?
“And when did we see you ill or in prison
and came to see you?
“The King will answer them:
Verily I say unto you :
All that thou hast done
for one of the least of my brethren
you have done for Me.
“And to those on his left hand he will say :
Depart from me, ye cursed, into everlasting fire
which is prepared for the devil and his henchmen.
“For I was hungry, and you did not give Me food,
I was thirsty, and you did not give me anything to drink,
I was a stranger, and you did not take me in,
I was naked, and you did not clothe me,
I was sick and in prison
and ye came not to visit me.
“Then shall they also answer and say :
Lord, when did we see you hungry, or thirsty
or a stranger, or naked
or sick, or in prison,
and did we not care for you?
“Thereupon He will answer them :
Verily I say unto you :
Whatsoever ye have not done for one of these least of them
neither have ye done for Me.
“And these shall go down to eternal punishment,
but the righteous to everlasting life.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

 

231. The love that is full of small gestures of mutual love also concerns civil and political life and becomes visible in all actions that seek to build a better world. Love of society and commitment to the common good are an excellent form of charity, which concerns not only relations between individuals, but also “macro-relationships, social, economic, political relations”. This is why the Church has presented the world with the ideal of a “civilisation of love”. Social love is the key to authentic development: “In order to make society more human, more worthy of human beings, we must revalue love in social life – on the political, economic, cultural level – and make it the constant and highest norm of action”. In this context, social love, together with the importance of everyday small gestures, impels us to think of great strategies that effectively halt environmental degradation and encourage a culture of care that permeates the whole of society. When a person recognises God’s call to intervene with others in this social dynamic, he should remember that this is part of his spirituality, that it is a practice of charity, and that it is in this way that he matures and sanctifies himself.

 

To be continued                 For previous publications please scroll down

 

 

The Bible text in this edition is taken from The New Bible Translation,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: