http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag van de derde week in de veertigdagentijd

Boek met kaars 40

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Op zijn vraag hoe vaak vergeving nodig is, krijgt Petrus van Jezus een duidelijk antwoord: tot zeventig maal zeventig, altijd dus.Vergiffenis is een goddelijk geschenk dat we krijgen, en dat we op onze beurt moeten meedelen. De parabel geeft een beeld dat ons buiten alle proportie lijkt: tienduizend talenten is een onmetelijke som. Het zegt iets over de barmhartigheid van God. Ons vergeven aan de medemensen moet zich spiegelen aan zijn barmhartigheid, aan het koninklijk vergeven van God. Hoe moeilijk vinden we dat? Welke obstakels zien we in ons hart die ons verhinderen om even barmhartig te zijn?

 

EERSTE LEZING                 Dan. 3, 25.34-43

Laat ons bij u gehoor vinden vanwege ons vermorzeld hart en onze ootmoedige geest.

Uit de Profeet Daniël

In die dagen
verrichtte Azarja staande dit gebed :
“Terwille van uw naam : Verstoot ons toch niet voorgoed
en verbreek niet uw verbond,
trek uw barmhartigheid niet van ons terug
terwille van Abraham, uw vriend, terwille van Isaäk, uw dienaar,
en van Israël, uw heilige.
“Aan hen hebt Gij beloofd hun nakomelingen even talrijk te maken
als sterren aan de hemel
en de zandkorrels aan het strand der zee.
“Maar nu zijn wij, Heer, het kleinste volk geworden
van alle volkeren op aarde
en nergens ter wereld hebben wij nog iets te betekenen
vanwege onze zonden.
“Wij hebben nu geen koning meer, geen profeet, geen leider,
geen brand- en slachtoffers, geen spijsoffers en reukwerk,
zelfs geen heilige plaats waar wij U kunnen offeren
om zo uw barmhartigheid te kunnen ervaren.
“Maar laat ons bij U gehoor vinden
vanwege ons vermorzeld hart en onze ootmoedige geest.
“Moge vandaag ons offer bestaan
in volmaakte aanhankelijkheid aan U
en moge het U evenzeer behagen
als kwamen we met brandoffers van rammen en stieren
en met tienduizenden vette lammeren,
want geen smaad treft hen die op U vertrouwen.
“Thans volgen wij U van ganser harte ;
wij eerbiedigen U en zoeken U.
“Laat ons toch niet te schande worden,
maar handel met ons naar uw goedheid
en naar uw grote barmhartigheid.
“Red ons op uw wonderbare wijze
en verheerlijk, Heer, uw naam.”

TUSSENZANG                Ps. 25(24), 4bc-5ab, 6-7bc, 8-9

Gedenk uw barmhartigheid, Heer.

Wijs mij uw wegen , Heer,
leer mij uw paden kennen.
Leid mij volgens uw woord,
want Gij zijt mijn God en Verlosser.

Gedenk uw barmhartigheid, Heer,
uw altijd geschonken ontferming.
Herinner u niet het kwaad van mijn jeugd,
maar denk aan mij met erbarmen.

De Heer is goed en rechtschapen,
daarom wijst Hij zondaars de weg.
Hij leidt de geringe langs eerzame paden,
Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.

VERS VOOR HET EVANGELIE                          Joël 2, 12-13

Bekeert u tot Mij met heel uw hart, spreekt de Heer,
want Ik ben genadig en barmhartig.

EVANGELIE                    Mt. 18, 21-35

Wie zijn broeder niet van harte vergiffenis schenkt, hem zal ook de Vader niet vergeven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en sprak :
“Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet,
hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven ?
“Tot zevenmaal toe ?”
Jezus antwoordde hem:
“Neen zeg Ik u,
niet tot zevenmaal toe
maar tot zeventig maal zevenmaal.
“Daarom gelijkt het Rijk der hemelen op een koning
die rekening en verantwoording wilde vragen
aan zijn dienaren.
“Toen hij hiermee begon, bracht men iemand bij hem
die tienduizend talenten schuldig was.
“Daar hij niets had om te betalen gaf de heer het bevel
hem te verkopen met vrouw en kinderen en al wat hij bezat,
om zo de schuld te vereffenen.
“De dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte :
Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen.
“De heer kreeg medelijden met die dienaar,
liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt.
“Maar toen die dienaar buiten kwam,
trof hij daar een andere dienaar
die hem honderd denariën schuldig was ;
hij greep hem bij de keel en zei :
Betaal wat je schuldig bent.
“De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte :
Heb geduld met mij en ik zal u betalen.
“Maar hij weigerde, en liet hem zelfs in de gevangenis zetten
totdat hij zijn schuld betaald zou hebben.
“Toen nu de overige dienaars zagen wat er gebeurd was,
waren zij diep verontwaardigd
en gingen hun heer alles vertellen.
“Daarop liet de heer hem roepen en sprak :
Jij lelijke knecht,
heel die schuld heb ik je kwijtgescholden
omdat je mij erom gesmeekt hebt.
“Had jij dan ook
geen medelijden moeten hebben met je mededienaar
zoals ik met jou medelijden heb gehad ?
“En in toorn ontstoken
leverde zijn heer hem over aan de beulen,
totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben.
“Zo zal ook mijn hemelse Vader met ieder van u handelen
die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt.”

 

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

246. Na deze lange vreugdevolle en tegelijk dramatische overdenking stel ik twee gebeden voor, een gebed dat allen die geloven in een scheppende, almachtige God mogen delen, en een ander gebed, opdat wij christenen de verplichtingen jegens de schepping, die het evangelie van Jezus ons voorhoudt, op ons zouden nemen.

Gebed voor onze aarde

Almachtige God,
die in het hele universum
én in het kleinste van Uw schepselen aanwezig zijt en
die alles wat bestaat omringt met tederheid,
stort over ons de kracht van Uw liefde uit, opdat wij
zorgen voor het leven en
zijn schoonheid behoeden.
Dompel ons onder in vrede opdat wij
als broeders en zusters leven,
zonder iemand kwaad te doen.
O God van de armen,
help ons de verlaten en vergeten mensen van deze wereld 
die zo waardevol zijn in uw ogen, te redden.

Genees ons leven,
zodat we bewakers van de wereld kunnen zijn
en haar niet plunderen,
opdat wij schoonheid zaaien
en geen vervuiling of vernietiging.
Raak de harten
van hen die alleen winst zoeken
ten koste van de aarde en de armen.
Leer ons de waarde van alle dingen
te ontdekken, om met bewondering te kijken,
om te erkennen dat we fundamenteel één zijn
met alle schepselen
op onze weg naar Uw oneindige licht.
Dank U omdat U elke dag bij ons bent.
Steun ons, bidden wij,
in onze strijd voor gerechtigheid, liefde en vrede.

 


Christelijk gebed met de schepping


Wij loven U, Vader, met alle schepselen,
die uit Uw machtige hand zijn voortgekomen.
Zij zijn van U en zijn vervuld van Uw aanwezigheid
en van Uw tederheid.
Geprezen zijt Gij.

Zoon van God, Jezus,
alle dingen zijn door U geschapen.
Gij zijt gevormd in de schoot van Maria,
Gij hebt deel gehad aan deze aarde
en Gij hebt deze wereld met mensenogen aanschouwd.
Vandaag leeft Gij in elk schepsel
met Uw glorie van de Verrezene.
Geprezen zijt Gij.

Heilige Geest, die door Uw licht
deze wereld leidt naar de liefde van de Vader
en het zuchten van de schepping begeleidt,
Gij woont ook in onze harten
om ons op te wekken tot goedheid.
Geprezen zijt Gij.

O God, Drie-enig,
verheven gemeenschap van oneindige liefde,
leer ons U te aanschouwen
in de schoonheid van het universum,
waar alle dingen tot ons spreken over U.
Geef ons lof en dank
voor elk schepsel dat Gij hebt geschapen.
Geef ons de genade
om ons intiem één te voelen met al wat bestaat.

God van liefde, toon ons
onze plaats in deze wereld
als een instrument van Uw genegenheid
voor alle wezens van deze aarde,
want niemand wordt door U vergeten.
Verlicht de heersers en de geldschieters
dat zij mogen waken voor de zonde van onverschilligheid,
het algemeen welzijn liefhebben, de zwakken begunstigen
en zorg dragen voor de wereld waarin wij leven.
De armen en de aarde smeken:
Heer, grijp ons
door Uw kracht en Uw licht
om elk leven te beschermen,
om een betere toekomst voor te bereiden,
opdat Uw koninkrijk van rechtvaardigheid, vrede, liefde en schoonheid moge komen.
Geprezen zijt Gij.
Lof zij U. Amen.

 

 Voor alle voorgaande uitgaven scroll naar beneden

 

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor weekdagen en zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

___________________________________________________________________

 

Tuesday of the third week in Lent

 Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
When he asks how often forgiveness is needed, Peter receives a clear answer from Jesus: up to seventy times seventy, that is, always. Forgiveness is a divine gift that we receive, and that we must share in turn. The parable presents a picture that seems to us out of all proportion: ten thousand talents is an immeasurable sum. It says something about the mercy of God. Our forgiveness of fellow men must mirror his mercy, the royal forgiveness of God. How difficult do we find this? What obstacles do we see in our hearts that prevent us from being equally merciful?

FIRST READING   Dan. 3, 25.34-43

Let us be heard by thee because of our crushed heart and humble spirit.

From the Prophet Daniel

In those days
Azariah was performing this prayer while standing :
“For your name’s sake, do not cast us off forever
and break not your covenant,
do not withdraw your mercy from us
for the sake of Abraham, thy friend, for the sake of Isaac, thy servant,
and of Israel, thy holy one.
“To them thou hast promised to make their descendants as numerous
as the stars in the sky
and the grains of sand on the beach of the sea.
“But now, Lord, we have become the smallest people
of all the peoples of the earth
and nowhere in the world do we have any importance anymore
because of our sins.
“We now have no king, no prophet, no leader,
no burnt offerings, no burnt victims, no meat offerings, no incense offerings,
not even a holy place where we can sacrifice to You
so as to experience Your mercy.
“But let us be heard by Thee
because of our crushed heart and our humble spirit.
“May our sacrifice today consist
in perfect adherence to You
and may it please You as much
as we came with burnt offerings of rams and bulls
and with tens of thousands of fat lambs,
for no reproach shall befall those who trust in Thee.
“Now we follow Thee with all our heart ;
we respect Thee and seek Thee.
“Yet let us not be disgraced,
but deal with us according to thy goodness
and according to thy great mercy.
“Save us in thy marvelous way
and glorify, Lord, Your name.”

INTERLUDIUM   Ps. 25(24), 4bc-5ab, 6-7bc, 8-9

Remember your mercy , Lord.

Show me your ways , Lord,
teach me your paths.
Lead me according to your word,
for thou art my God and savior.

Remember your mercy, Lord,
thy ever-giving mercy.
Remember not the evil of my youth,
but remember me with mercy.

The Lord is good and righteous,
therefore He shows the way to sinners.
He leads the lowly along honorable paths,
He teaches the simple what to do.

Verse of the Gospel of Joel 2:12-13

Repent to me with all your heart, says the Lord,
for I am merciful and gracious.

GOSPEL   Mt 18, 21-35

Whoever does not forgive his brother with all his heart, neither will the Father forgive him.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time Peter came to Jesus and spoke :
“Lord, if my brother does wrong against me ,
how often must I forgive him?
“Seven times?”
Jesus answered him:
“Nay I say unto you,
not up to seven times
but unto seventy times seven.
“Therefore the kingdom of heaven is like a king
who wanted to render an account
of his servants.
“When he began to do this, one brought to him someone
who owed ten thousand talents.
“Since he had nothing to pay, the lord gave the order
to sell him with his wife and children and everything he owned,
in order to settle the debt.
“The servant threw himself down before him and pleaded :
Lord, have patience with me and I will pay you everything.
“The Lord felt sorry for that servant,
let him go and remitted the sum he had borrowed.
“But when that servant came out,
he found another servant
who owed him a hundred denarii;
he seized him by the throat and said :
Pay what you owe.
“The other servant threw himself down before him and begged :
Have patience with me and I will pay you.
“But he refused, and even had him put in prison
until he had paid his debt.
“Now when the other servants saw what had happened,
they were deeply indignant
and went to tell their Lord everything.
“Thereupon the lord had him called and spoke :
You ugly servant,
I have forgiven you this entire debt
because you begged me for it.
“Shouldn’t you
not have pity on your fellow servant
as I have pitied you?
“And in anger
his lord delivered him up to the executioners,
until he had paid his debt in full.
“So shall my heavenly Father deal with every one of you
who does not forgive his brother with all his heart.”
_______________________________________________________

 

Laudato Si

 

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On the care of the common home 

246. After this long joyful and at the same time dramatic reflection, I propose two prayers, one that all of us who believe in a creative, all-powerful God may share, and another, that we Christians may take upon ourselves the obligations to creation that the Gospel of Jesus holds out to us.


Prayer for our Earth


Almighty God
who art in all the universe
and in the smallest of Your creatures,
who surrounds all that exists with tenderness,
pour out upon us the power of Thy love 
that we may preserve life and beauty.
Immerse us in peace that we may
as brothers and sisters
without harming anyone.
O God of the poor,
help us to help the neglected
and those who are forgotten on this earth
and who in Your eyes have so much value.
Heal our lives,
so that we may be guardians of the world
and not be predators,
that we may sow beauty
and no pollution nor destruction.
Touch the hearts
of those who seek only profit
at the expense of the earth and the poor.
Teach us the value of every thing
to discover, to regard with admiration,
to recognise that we are fundamentally one
with all creatures
on our way to Your infinite light.
Thank You because You are with us every day.
Support us, we pray,
in our struggle for justice, love and peace.

Christian prayer with creation

We praise You, Father, with all creatures
which have come forth from Thy mighty hand.
They are Yours and are filled with Your presence
and of Thy tenderness.
Praised be Thou.

Son of God, Jesus,
all things were created by Thee.
Thou wast formed in the womb of Mary,
Thou hast been partaker of this earth
and Thou hast looked upon this world with human eyes.
Today You live in every creature
with Thy glory of the Risen One.
Praised be Thou.

Holy Spirit, who by Thy light
directs this world to the love of the Father
and accompanies the sighing of creation,
Thou dost also live in our hearts
to rouse us to goodness.
Praised be Thou.

O God, Triune,
exalted fellowship of infinite love,
teach us to behold Thee
In the beauty of the universe,
where all things speak to us of Thee.
Give us praise and thanks
for every creature Thou hast created.
Give us the grace
To feel intimately at one with all that exists.

God of love, show us
our place in this world
as an instrument of Thy affection
for all beings of this earth,
because none is forgotten by You.
Enlighten the rulers and the moneylenders
That they may guard against the sin of indifference,
love the common good, favour the weak
and care for the world we live in.
The poor and the earth beg:
Lord, seize us
By Thy power and Thy light
to protect every life,
to prepare a better future,
that Thy kingdom of justice, peace, love and beauty may come.
Praised be Thou.
Praise be to Thee. Amen.

 

 For all previous publications please scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Bible Translation,
©Netherlands Bible Society 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

__________________________________________________________________

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: