http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag in de derde week van de veertigdagentijd

Boek met kaars 40

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Deze week lezen we veel over de voorschriften voor en de levenswijze van de christen. Hij moet luisteren naar wat God gebiedt en er ook naar handelen. Die voorschriften zijn geen kwellende en inperkende verboden. Zij zijn wegen ten leven. Ze maken het leven onder mensen mogelijk en bewerken geluk. Daarom kan Jezus onmogelijk de voorschriften of de wet afschaffen. Hij kan ze alleen radicaliseren en tot vervulling brengen, en zo alle profetieën van het Oude Testament in zichzelf laten vervullen.

EERSTE LEZING                                          Deut.4, 1.5-9

Handel naar de voorschriften van de Heer, en breng ze stipt ten uitvoer.

Uit het Boek Deuteronomium

In die dagen sprak Mozes tot het volk :
“Luister dan, Israël,
naar de voorschriften en bepalingen die ik u leer,
en handel daarnaar.
“Dan zult gij leven en bezit gaan nemen van het land
dat de Heer, de God van uw vaderen, u schenkt.
“Ik heb u nu de voorschriften en bepalingen geleerd,
zoals de Heer uw God mij had opgedragen.
“Handel ernaar in het land dat gij in bezit gaat nemen
en breng ze stipt ten uitvoer,
want daaruit zal voor de volken
uw wijsheid en uw inzicht blijken.
“Als zij al deze voorschriften horen, zullen ze zeggen :
Dat machtige volk is wijs en verstandig.
“Is er soms een andere grote natie,
aan wie hun goden zo nabij zijn
als de Heer onze God ons nabij is, zo vaak wij Hem aanroepen?
“Of is er een andere grote natie
die zulke volmaakte voorschriften en bepalingen heeft
als de wet die ik u heden geef?
“Wees dus op uw hoede en zorg er voor,
dat gij niet vergeet wat gij met eigen ogen gezien hebt.
“Laat dat uw leven lang niet uit uw gedachten gaan
en geef het door aan uw kinderen en kleinkinderen.”

TUSSENZANG                              Ps. 147, 12-13, 15-16, 19-20

Loof nu de Heer, Jeruzalem!

Loof nu de Heer, Jeruzalem,
Sion, verheerlijk uw God !
Want Hij heeft uw poorten stevig gegrendeld,
uw zonen gezegend binnen uw muur.

Hij zendt zijn bevel uit over de aarde
en haastig rept zich zijn woord.
De sneeuw laat Hij vallen als vlokken wol,
en rijp strooit Hij uit als as.

Hij is het die Jakob zijn woord heeft gezonden,
zijn wet en geboden voor Israël.
Nooit was er een volk dat Hij zo heeft behandeld,
geen ander maakt Hij zijn wegen bekend.

VERS VOOR HET EVANGELIE                              cf. Lc. 8, 15

Zalig zij die het woord dat zij hoorden
in een goed en edel hart bewaren
en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid.

EVANGELIE                                                  Mt. 5, 17-19

Wie de voorschriften onderhoudt en leert zal groot geacht worden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Denkt niet dat Ik gekomen ben
om Wet en Profeten op te heffen ;
Ik ben niet gekomen om op te heffen
maar om de vervulling te brengen.
“Want voorwaar, Ik zeg u :
Eerder nog zullen hemel en aarde vergaan,
dan dat één jota of haaltje vergaat uit de Wet,
voordat alles geschied is.
“Wie dus een van die voorschriften,
zelfs het geringste,
opheft en zo de mensen leert,
zal de geringste geacht worden in het Rijk der hemelen,
maar wie ze onderhoudt en leert
zal groot geacht worden in het Rijk der hemelen.”

 

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

 Vanaf de volgende dag zal Laudato Si dagelijks opnieuw worden weergegeven vanwege de nog steeds aanwezige actualiteit. De kern van deze encycliek vormt de vraag: Wat voor wereld willen we achterlaten aan wie na ons komen, aan kinderen die nu opgroeien?.

  

Wordt vervolgd         Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________________

Wednesday in the third week of Lent

 

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

CONSIDERATION
This week we read a lot about the precepts for and the way of life of the Christian. He must listen to what God commands and act on it. Those precepts are not harassing and restricting prohibitions. They are ways of life. They make life among people possible and produce happiness. Therefore, Jesus cannot possibly abolish the precepts or the law. He can only radicalize them and bring them to fulfillment, thus fulfilling in Himself all the prophecies of the Old Testament.

FIRST READING    Deut., 1.5-9

Act according to the precepts of the Lord, and carry them out punctually.

From the Book of Deuteronomy

In those days Moses spoke to the people :
“Listen therefore, Israel ,
to the precepts and regulations which I teach you,
and act accordingly.
“Then you shall live and take possession of the land
which the Lord, the God of your fathers, is giving you.
“I have now taught you the precepts and provisions,
as the Lord thy God hath instructed me.
“Act accordingly in the land which you are about to take possession of
and carry them out exactly,
for by them shall be revealed to the nations
your wisdom and your understanding.
“When they hear all these precepts, they will say :
That mighty nation is wise and prudent.
“Is there any other great nation,
to whom their gods are as near
as the Lord our God is near to us, as often as we call upon Him?
“Or is there any other great nation
that has such perfect precepts and regulations
as the law which I give you this day?
“Be on your guard, therefore, and take care ,
that thou forget not what thou hast seen with thine own eyes.
“Let it not pass from your mind all your life
and pass it on to thy children and grandchildren.”

INTERLUDIUM    Ps. 147, 12-13, 15-16, 19-20

Praise now the Lord, Jerusalem!

Praise now the Lord, Jerusalem!
Zion, glorify your God!
For He has firmly locked your gates,
blessed your sons within your wall.

He sends forth his command over the earth
And hastens His word.
The snow He drops like flakes of wool,
and hoarfrost He scatters like ashes.

It is He who sent Jacob His word,
His law and commandments to Israel.
Never was there a people He treated so,
no other does He make His ways known.

VERSE FOR THE GOSPEL cf. Lk. 8, 15

Blessed are those who keep the word they heard
in a good and noble heart
and bring forth fruit by their constancy.

GOSPEL   Mt 5, 17-19

Whoever keeps the precepts and learns them will be considered great.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time Jesus said to his disciples :
“Think not that I have come
to abolish the Law and the Prophets;
I have not come to abolish
but to bring fulfillment.
“For verily I say unto you :
Sooner shall heaven and earth perish ,
than one jot or one tittle perish out of the Law,
before all things are fulfilled.
“Whoever, therefore, lifts up one of those precepts,
even the slightest,
and teaches the people,
shall be esteemed the least in the kingdom of heaven,
but he who keeps them and teaches them
will be considered great in the kingdom of heaven.”

_______________________________________________________________

 

Laudato Si

 

Encyclic by

POPE FRANCIS

 

On the care of the common home 

From the next day onwards, Laudato Si will be reproduced daily because of its continuing topicality. At the heart of this encyclical is the question: What kind of world do we want to leave to those who come after us, to children who are growing up now?

 

To be continued       For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: