http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag – H. Beda, de Eerbiedwaardige, pr. en krkl. – H. Grgorius VII, paus – H. Maria Magdalena de’ Pazzi, mgd.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Met onrecht en lijden krijgt iedere mens wel te maken. De gelovige ontsnapt daar evenmin aan. Paulus toont ons wat de reactie van een christen is. Hij mag zich door lijden, haat, spot en onrecht niet laten neerdrukken. Zich in een hoekje wegsteken kan de indruk geven dat men zich gewonnen geeft, de overmacht van het kwaad aanvaardt. Soms moet men wegtrekken. Dat is niet hetzelfde als vluchten. Aanvaardt men ons getuigenis hier niet, dan kunnen wij het elders brengen. Er zullen plaatsen en mensen zijn die de Blijde Boodschap wel aanvaarden, daar kunnen we van op aan!

EERSTE LEZING                  Hand. 17,15.22-18,1
Wat ge vereert zonder het te kennen dat kom Ik u verkondigen.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen brachten Paulus’ begeleiders hem weg tot Athene
en vertrokken met de boodschap voor Silas en Timoteüs
om zich zo snel mogelijk weer bij hem te voegen.
In Athene aangekomen
ging Paulus midden op de Areopagus staan
en nam het woord :
“Mannen van Athene,
ik zie aan alles hoeveel ontzag gij hebt voor hogere wezens.
“Want toen ik rondliep en bekeek wat gij zoal vereert
ontdekte ik zelfs een altaar met het opschrift :
Aan een onbekende god.
“Welnu,
wat gij vereert zonder het te kennen
dat kom ik u verkondigen.
“De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is,
Hij die de Heer is van hemel en aarde
woont niet in door handen gemaakte tempels.
“Ook wordt Hij niet door mensenhanden verzorgd
alsof Hij iemand nodig had,
want zelf geeft Hij aan ieder leven en adem
ja alles.
“Heel het mensengeslacht deed Hij uit één ontstaan,
om de gehele oppervlakte van de aarde te bewonen,
waarbij Hij de seizoenen vaststelde
en de grenzen van hun woongebied ;
en om God te zoeken,
of zij misschien al tastende Hem zouden vinden.
“Hij is immers niet ver van ieder van ons.
“Want door Hem hebben wij het leven,
het bewegen en het zijn ;
zoals sommigen van uw eigen dichters hebben gezegd :
Want wij zijn van zijn geslacht.
“Als wij dus tot Gods geslacht behoren,
moeten we niet menen
dat het goddelijke gelijken zou op goud of zilver of steen,
op een voortbrengsel van menselijke kunde en vernuft.
“Zonder acht te slaan op die tijden van onwetendheid,
laat God thans aan de mensen de boodschap brengen
dat zij zich allen en overal moeten bekeren.
“Hij heeft immers een dag vastgesteld,
waarop Hij de wereld naar rechtvaardigheid gaat oordelen
door een man die Hij daartoe heeft bestemd.
“Aan allen gaf Hij het bewijs daarvan
door Hem uit de doden te doen opstaan.”

Maar toen zij van de opstanding der doden hoorden
spotten sommigen daarmee
terwijl anderen zeiden :
“Daarover zullen wij u bij gelegenheid nog wel eens horen.”
Zo ging Paulus van hen weg.
toch sloten sommigen zich bij hem aan
en kwamen tot het geloof,
onder wie Dionysius de Areopagiet
en een vrouw die Damaris heette
en nog anderen.
Hierna vertrok Paulus uit Athene en kwam in Korinte.

TUSSENZANG                Ps  148, 1-2, 11-12ab, 12c-14a, 14bcd

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.

Looft de Heer, vanuit heel de hemel;
looft Hem, al wat hierboven is.
Looft Hem, al zijn engelenscharen,
looft Hem, heel zijn legermacht.

Vorsten der aarde met al uw volken,
heren en rechters in heel het land ;
jonge mannen en jonge meisjes,
grijsaards en kinderen, allen bijeen :

Laat hen nu prijzen de Naam van de Heer,
want deze Naam is alleen verheven.
Roemrijk is Hij boven aarde en hemel.

Roemvol maakte Hij ook zijn volk.
Hij is de glorie van al zijn getrouwen,
van Israëls volk, zijn eigen bezit.

ALLELUIA

Alleluia.
Hij die alles riep in het bestaan
en zich ontfermde over ons, zijn mensen,
Hij is verrezen, Christus, de Heer !
Alleluia.

EVANGELIE                  Joh. 16, 12-15
De Geest der waarheid zal u tot de volle waarheid brengen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Nog veel heb Ik u te zeggen,
maar gij kunt het nu niet verdragen.
“Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid,
zal Hij u tot de volle waarheid brengen ;
Hij zal niet uit zichzelf spreken
maar spreken al wat Hij hoort
en u de komende dingen aankondigen.
“Hij zal Mij verheerlijken omdat Hij aan u zal verkondigen
wat Hij van Mij ontvangen heeft,
omdat al wat de Vader heeft het mijne is.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

Tweede hoofdstuk   Het evangelie van de Schepping 

62 . Waarom nemen wij in dit document, dat gericht is tot alle mensen van goede wil, een hoofdstuk betreffende de geloofsovertuigingen op? Ik ben mij ervan bewust dat op het gebied van de politiek en het denken sommigen het idee van een Schepper krachtig afwijzen of het voor irrelevant houden, zodat zij de rijkdom die de godsdiensten kunnen bieden voor een integrale ecologie en de volledige ontwikkeling van het menselijk geslacht, verbannen naar het terrein van het irrationele. Andere keren veronderstelt men dat deze een subcultuur vormen die men eenvoudigweg moet tolereren. Wetenschap en religie, die een verschillende benadering van de werkelijkheid bieden, kunnen echter in een intensieve en voor beide productieve dialoog treden.

 

Wordt vervolgd          Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________________

Wednesday  – St. Beda, the Venerable, pr. and clgm. – St. Grgorius VII, pope – St. Mary Magdalene de’ Pazzi, virg.

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
Injustice and suffering are something that every human being has to deal with. The believer does not escape them either. Paul shows us what the reaction of a Christian is. He must not let suffering, hatred, ridicule and injustice weigh him down. To tuck oneself away in a corner can give the impression that one gives in, accepts the supremacy of evil. Sometimes we have to pull away. This is not the same as fleeing. If people do not accept our testimony here, we can take it elsewhere. There will be places and people who will accept the Good News, we can be sure of that!

FIRST READING   Acts 17,15,22-18,1
What you worship without knowing I come to proclaim to you.

From the Acts of the Apostles

In those days Paul’s companions took him away to Athens
and left with the message for Silas and Timothy
to join him again as soon as possible.
Arriving in Athens
Paul stood in the middle of the Areopagus
and took the floor :
“Men of Athens ,
I see by everything how much awe ye have of higher beings.
“For as I walked about and looked at all that you worship
I even discovered an altar with the inscription :
To an unknown god.
“Now then,
what you worship without knowing it
I have come to tell you.
“The God who made the world and all that is in it,
who is Lord of heaven and earth
dwells not in temples made by hands.
“Nor is He cared for by human hands
as if He needed someone ,
for He Himself gives to each one life and breath
yes everything.
“All the race of men He made to arise from one,
to inhabit the whole surface of the earth,
establishing the seasons
and the boundaries of their habitation ;
and to seek God,
that they might find Him by groping.
“For He is not far from each one of us.
“For through Him we have life ,
the moving and the being ;
as some of your own poets have said :
For we are of His generation.
“If, therefore, we belong to God’s lineage ,
we must not think
that the divine would resemble gold or silver or stone,
to a product of human skill and ingenuity.
“Without heeding those times of ignorance ,
let God now bring to mankind the message
that they should all and everywhere repent.
“For He has appointed a day ,
when He will judge the world according to His justice
by a man whom He has appointed for the purpose.
“To all He gave the proof of it
by raising Him from the dead.”

But when they heard of the resurrection of the dead
some mocked it
while others said :
“About that we will hear you on occasion.”
Thus Paul went away from them.
Yet some joined him
and came to faith,
among whom were Dionysius the Areopagite
and a woman named Damaris
and others.
After this Paul left Athens and came to Corinth.

  INTERLUDIUM  Ps 148, 1-2, 11-12ab, 12c-14a, 14bcd

Full are heaven and earth of your glory.

Praise the Lord, from all heaven;
praise Him, all that is above.
Praise Him, all His angelic hosts,
praise Him, all his armies.

Princes of the earth with all your peoples,
lords and judges in all the land;
young men and young girls,
greybeards and children, all together:

Let them now praise the Name of the Lord ,
for this Name alone is exalted.
Glorious is He above earth and heaven.

Glorious also He made His people.
He is the glory of all His faithful,
of Israel’s people, His own possession.

ALLELUIA

Alleluia.
He who called all into existence
and had mercy on us, His people,
He is risen, Christ the Lord!
Alleluia.

GOSPEL      John 16, 12-15
The Spirit of truth will bring you to the full truth.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus said to his disciples :
“Still much have I to say to you ,
but you cannot bear it now.
“When, however, He comes, the Spirit of truth,
he will bring you to the full truth;
He will not speak by himself
but speak all things that He hears
and announce to you things to come.
“He will glorify Me because He will proclaim to you
what He has received from Me,
because all that the Father has is Mine.”

_________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

Second chapter     The Gospel of Creation 

62 . Why do we include a chapter on beliefs in this document, which is addressed to all people of good will? I am aware that in the field of politics and thought some people firmly reject the idea of a Creator or consider it irrelevant, relegating to the realm of the irrational the riches that religions can offer for an integral ecology and the full development of the human race. Other times, they presume to form a subculture that must simply be tolerated. Science and religion, which offer different approaches to reality, can, however, engage in an intensive and mutually productive dialogue.

 

To be continued           For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

__________________________________________________________________

 

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d