http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag – H. Paulinus van Nola, b. – HH. Johannes Fisher, b. en Thomas More, mrt.

Uitnodiging

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Geloof leeft niet alleen in je hoofd en je hart. Het vraagt om daden. Het moet vrucht dragen. Alleen dan wint het christelijk geloof aan authenticiteit, en zijn we in staat om werkelijk te getuigen van wat Jezus aan ons doet. Ons spreken en handelen worden met andere woorden pas dan geloofsgetuigenis, wanneer beide de weerspiegeling vormen van een diepe, innerlijke trouw aan God en aan de Kerk. Zijn wij goede bomen ? Welke vruchten schenken wij ?

EERSTE  LEZING                                                   II Kon. 22, 8-13 ; 23, 1-3

De koning las het volk alles voor wat er geschreven stond
in het boek van het verbond, en hij sloot het verbond
voor het aanschijn van de Heer.

Uit het tweede Boek der Koningen

In die dagen zei hogepriester Chilkia tot de schrijver Safan :
“Ik heb in de tempel van de Heer het boek van de wet gevonden”
Chilkia gaf het boek aan Safan en deze las het.
Daarop begaf de schrijver Safan zich naar de koning ;
hij bracht hem verslag uit en zei :
“Uw dienaren hebben het geld
dat zich in de tempel bevond te voorschijn gehaald
en het overhandigd aan de werklieden die het toezicht hebben
over het werk in de tempel van de Heer.”
Verder deelde schrijver Safan de koning mee,
dat de priester Chilkia hem een boek had gegeven.
En Safan las het de koning voor.
Zodra de koning hoorde wat het boek van de wet zei,
scheurde hij zijn kleren doormidden,
en hij gaf de volgende opdracht aan de priester Chilkia,
aan Achikam, de zoon van Safan, aan Akbor, de zoon van Mikaja,
aan de schrijver Safan en aan zijn hoveling Asaja :
“Gij gaat de Heer raadplegen,
voor mij en voor het volk, voor heel Juda,
met betrekking tot wat er te lezen staat
in het boek dat wij gevonden hebben.
“De Heer moet tegen ons wel in hevige toorn zijn ontbrand,
aangezien onze vaderen niet geluisterd hebben
naar de woorden van dit boek
en niet hebben gehandeld naar alles wat daarin geschreven staat.”
De koning ontbood toen al de oudsten van Juda en Jeruzalem
en zij kwamen bij hem samen.
Hij ging naar de tempel van de Heer,
vergezeld van alle mannen van Juda,
alle bewoners van Jeruzalem,
de priesters, de profeten en geheel het volk,
van klein tot groot.
Hij las hun alles voor wat er geschreven stond
in het boek van het verbond,
dat in de tempel van de Heer gevonden was.
De koning ging op de verhoging staan
en hij sloot het verbond voor het aanschijn van de Heer :
Zij zouden de Heer volgen
en met heel hun hart en heel hun ziel
zijn geboden, verordeningen en voorschriften onderhouden,
om daardoor de bepalingen van het verbond,
die in het boek geschreven stonden, te doen herleven.
Het gehele volk beaamde dit verbond.

TUSSENZANG                                Ps. 119 (118), 3-34, 35-36, 37, 40

Toon mij de weg, Heer, die Gij beschikt hebt.

Toon mij de weg, Heer, die Gij beschikt hebt,
dan wijk ik daar nooit van af.
Geef mij begrip om uw wet na te leven,
om hem te volgen met heel mijn hart.

Leid mij langs de paden van uw geboden,
daar vind ik mijn vreugde in.
Mijn hart zij gericht op wat Gij verordent
en niet op ijdel gewin.

Weerhoud mijn oog van nietswaardige zaken,
maar laat mij leven volgens uw weg.
Zie, ik verlang uw bevelen te volgen :
Laat mij dan leven, rechtvaardige God.

ALLELUIA                                                 Ps. 145(144), 13cd

Alleluia.
Waarachtig is God in al zijn woorden
en heilig in al wat Hij doet.
Alleluia.

EVANGELIE                                              Mt. 7, 15-20

Aan hun vruchten zult ge ze kennen !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Wacht u voor de valse profeten,
mensen die tot u komen in schaapskleren
maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.
“Aan hun vruchten zult ge ze kennen.
“Plukt men soms druiven van dorens
of vijgen van distels ?
“Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort,
maar de zieke boom brengt slechte vruchten voort.
“Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen
noch een zieke boom goede vruchten.
“Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt
wordt omgehakt en in het vuur geworpen.
“Aan hun vruchten dus zult ge ze kennen.”

__________________________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

90. Dat betekent niet alle levende wezens gelijkstellen en het menselijk wezen de bijzondere waarde ontnemen die tegelijkertijd een ontzettende verantwoordelijkheid inhoudt. En dit brengt evenmin een vergoddelijking van de aarde met zich mee, die ons de roeping zou ontnemen om ermee samen te werken en de broosheid ervan te beschermen. Deze opvattingen zouden uiteindelijk een nieuwe gebrek aan evenwicht te weeg brengen in een poging de werkelijkheid die ons vragen stelt, te ontvluchten. 2 Men ziet soms een obsessie om de menselijke persoon iedere voorrang te ontzeggen en wordt er een strijd voor de andere soorten gevoerd die wij niet op gang brengen om de gelijke waardigheid onder de menselijke wezens te verdedigen. Zeker, het moet ons met zorg vervullen dat er met de andere levende wezens op een onverantwoordelijke wijze wordt omgegaan, maar ons zou vooral de geweldige ongelijkheid die er onder ons bestaat, moeten verontwaardigen, omdat wij het blijven tolereren dat sommigen zich waardiger dan de ander beschouwen. Wij merken niet meer dat sommigen zich voortslepen in een vernederende ellende, terwijl anderen zelfs niet weten wat ze moeten doen met hetgeen ze bezitten, ijdel te koop lopen met een vermeend superioriteitsgevoel en een dergelijk niveau van verspilling achterlaten, dat men onmogelijk zou kunnen veralgemenen, zonder de planeet te verwoesten. Wij blijven in de feiten toestaan dat sommigen zich meer mens dan anderen voelen, alsof ze met grotere rechten geboren waren.

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Wednesday – St. Paulinus of Nola, b. – HH. John Fisher, b. and Thomas More, Mar.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
Faith does not only live in your head and your heart. It requires actions. It has to bear fruit. Only then does Christian faith gain authenticity, and are we able to truly witness to what Jesus does to us. In other words, our speech and actions only become witnesses of faith when both reflect a deep, inner fidelity to God and to the Church. Are we good trees? What fruits do we bear?

FIRST READING II Kings 22, 8-13 ; 23, 1-3

The king read to the people all that was written in the book of the covenant
in the book of the covenant, and he made the covenant
before the face of the Lord.

From the Second Book of Kings

In those days high priest Chilkia said to the scribe Safan :
“I have found in the temple of the Lord the book of the law”.
Chilkiah gave the book to Safan and he read it.
Then the scribe Safan went to the king;
He reported to him and said :
“Your servants have taken the money
that was in the temple and handed it over to the
and handed it over to the workmen who are supervising the work in the
the work in the temple of the Lord.”
Furthermore, scribe Safan informed the king,
that the priest Chilkia had given him a book.
And Safan read it to the king.
As soon as the king heard what the book of the law said,
he tore his clothes in half,
and he gave the following order to the priest Chilkia,
to Achikam the son of Safan, to Akbor the son of Mikaja,
to the scribe Safan, and to his courtier Asaiah:
“Thou shalt consult the Lord
for me and for the people, for all Judah,
Concerning what is written
in the book that we have found.
“The Lord must have been burning with wrath against us,
since our fathers did not listen
the words of this book
and have not acted according to all that is written therein.”
Then the king summoned all the elders of Judah and Jerusalem, and they came to him.
and they came together to him.
He went to the temple of the Lord,
accompanied by all the men of Judah,
all the inhabitants of Jerusalem,
the priests, the prophets, and all the people,
from small to great.
He read to them all that was written
in the book of the covenant,
which was found in the temple of the Lord.
The king stood on the throne
and he made the covenant before the Lord:
They were to follow the Lord
And with all their heart and all their soul
His commandments, ordinances, and precepts,
and thereby keep the covenant,
which were written in the book.
All the people agreed to this covenant.

SINGING Ps 119 (118), 3-34, 35-36, 37, 40

Show me the way, O Lord, which thou hast ordained.

Show me, Lord, the way which thou hast ordained,
That I may never depart from it.
Give me understanding to keep your law,
To follow it with all my heart.

Lead me in the paths of thy commandments,
In them I will find my joy.
My heart is set on what thou decreest
And not to vain gain.

Refrain my eye from idle things,
but let me live according to thy ways.
Behold, I desire to follow thy commands:
Then let me live, righteous God.

ALLELUIA Ps. 145(144), 13cd

Alleluia.
True is God in all his words
and holy in all that he does.
Alleluia.

EVANGELY Mt 7, 15-20

By their fruits you will know them!

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

In those days Jesus said to his disciples :
“Beware of the false prophets,
Those who come to you in sheep’s clothing
but who are ravenous wolves on the inside.
“By their fruits you will know them.
“Is it grapes of thorns
or figs from thistles?
“Thus every good tree brings forth good fruit,
but the sick tree brings forth evil fruit.
“A good tree cannot bear bad fruit
nor can a sick tree bring forth good fruit.
“Every tree that does not bring forth good fruit
Will be cut down and thrown into the fire.
“So by their fruits you will know them.


Laudato Si

Encyclical of

POPE FRANCISCUS

On Care of the Common Home

  1. This does not mean making all living beings equal and depriving the human being of the special value which, at the same time, implies a tremendous responsibility. Nor does it imply a deification of the earth that would deprive us of our vocation to cooperate with it and protect its fragility. These attitudes would end up creating a new imbalance in an attempt to escape from the reality that questions us. 2 One sometimes sees an obsession with denying the human person any priority, and a battle is waged for the other species that we do not initiate to defend the equal dignity among human beings. Certainly, it should fill us with concern that other living beings are treated in an irresponsible manner, but we should be particularly outraged by the tremendous inequality that exists among us, as we continue to tolerate the fact that some consider themselves more worthy than others. We no longer notice that some people drag themselves along in humiliating misery, while others do not even know what to do with what they own, vainly boasting of a supposed superiority and leaving such a level of waste that it would be impossible to generalise without destroying the planet. We continue to allow in the facts that some feel more human than others, as if they were born with greater rights.

To be continued For previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Netherlands Bible Society 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official Dutch translation


Wednesday – St. Paulinus of Nola, b. – HH. John Fisher, b. and Thomas More, Mar.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: