http://kerkengeloof.wordpress.com

Dertiende zondag door het jaar

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord

Het is bijna grote vakantie,
meer dan anders het moment van reizen.
Vandaag in het evangelie begint voor Jezus en zijn apostelen
ook een reis, alleen geen plezierreis,
want het wordt de weg naar Jeruzalem,
de stad waar Hij zal worden veroordeeld en ter dood gebracht.
Jezus weet dit en houdt het niet verborgen voor zijn leerlingen,
en toch vraagt Hij aan hen om Hem te volgen, zonder te dralen.
Diezelfde oproep richt Hij ook vandaag tot ons.
Zijn ook wij bereid om Hem consequent te volgen,
alle veiligheid op te geven,
en mee te werken aan de verbreiding van zijn Rijk?

EERSTE LEZING                                        1 Kon. 19, 16b.19-21

Elisa stond op en volgde Elia.

Uit het eerste boek Koningen

In die dagen zei de Heer tot Elia:

“Gij moet Elisa, de zoon van Safat, zalven
tot uw opvolger als profeet.”

Elia vertrok en trof Elisa, de zoon van Safat,
terwijl die aan het ploegen was.
Twaalf koppels ossen gingen voor hem uit;
hijzelf bevond zich bij het twaalfde.
Toen Elia langs kwam, wierp hij Elisa zijn mantel toe.

Elisa liet de ossen in de steek, liep Elia achterna en zei:
“Laat mij eerst afscheid nemen van mijn vader en mijn moeder;
dan zal ik u volgen.”

Elia antwoordde hem:
“Ga maar weer terug; heb ik je soms tot iets verplicht?”

Hierop ging Elisa naar de ossen terug, slachtte er twee,
kookte het vlees op het hout van de jukken
en gaf het aan het werkvolk te eten.
Daarna vertrok hij, volgde Elia en werd zijn dienaar.

Antwoordpsalm                             Ps. 16(15)1-2a en 5, 7-8, 9-10a, 10b-11

Keervers
Gij, Heer, zijt mijn erfdeel.

Behoed mij God, tot U neem ik mijn toevlucht;
Gij zijt mijn Heer, ik erken het.
De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker,
Hij heeft mijn lot in zijn hand.

Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft,
Hij spreekt ook des nachts in mijn hart.
Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer,
ik val niet, want Hij staat naast mij.

Daarom ben ik rustig en blij van hart
en zonder zorg is mijn geest,
mijn lichaam kan veilig rusten.
Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over.

Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf.
Gij zult mij de weg van het leven wijzen
om heel mijn vreugde te vinden bij U,
bestendig geluk aan uw zijde.

TWEEDE LEZING                                         Gal. 5, 1.13-18

Gij zijt geroepen om vrije mensen te zijn.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,

Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt;
houdt dus stand
en laat u niet weer het slavenjuk opleggen.
Gij werd geroepen om vrije mensen te zijn.
Misbruikt echter de vrijheid niet
als voorwendsel voor de zelfzucht;
dient elkaar in liefde.
Want de hele wet is vervat in dit ene gebod:
“Bemin uw naaste als uzelf.”

Maar als ge elkaar blijft bijten en klauwen,
vrees ik dat ge elkaar op de duur zult verslinden.
Ik bedoel dit:
Leeft naar de Geest,
dan zult ge niet uitvoeren wat de zelfzucht dicteert.
Wat de zelfzucht wil, strijdt met de Geest,
en omgekeerd,
het verlangen van de Geest komt in botsing met het egoïsme.
Die twee liggen met elkaar overhoop
zodat ge niet kunt doen wat ge zoudt willen doen.
Maar als ge u door de Geest laat leiden,
staat ge niet onder de wet.

Vers voor het evangelie                                     1 Sam. 3, 9; Joh. 6, 69b

Alleluia.
Spreek, Heer, uw dienaar luistert.
Gij hebt woorden van eeuwig leven.
Alleluia.

EVANGELIE                                                        Lc. 9, 51-62

Hij aanvaardde vastberaden de reis naar Jeruzalem. Ik zal u volgen, waar Gij ook heen gaat.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Toen de dagen van zijn verheffing hun vervulling naderden,
aanvaardde Jezus vastberaden de reis naar Jeruzalem
en zond boden voor zich uit.
Dezen kwamen op hun tocht in een Samaritaans dorp
om er zijn verblijf voor te bereiden.
Maar de Samaritanen ontvingen Hem niet,
omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was.

Toen de leerlingen Jakobus en Johannes dit gewaar werden,
vroegen ze:
“Heer, wilt Gij dat wij vuur van de hemel afroepen
om hen te verdelgen?”
Maar Hij keerde zich om en wees hen op strenge toon terecht.
Daarop vertrokken zij naar een ander dorp.

Terwijl zij onderweg waren, zei iemand tot Hem:
“Ik zal u volgen, waar Gij ook heen gaat.”

Jezus sprak tot hem:
“De vossen hebben holen en de vogels hun nesten,
maar de Mensenzoon
heeft niets waar Hij zijn hoofd op kan laten rusten.”

Tot een ander sprak Hij:
“Volg Mij.”

Deze vroeg:
“Heer,
laat mij eerst teruggaan om mijn vader te begraven.”

Jezus zei tot hem:
“Laat de doden hun doden begraven;
maar gij,
ga heen en verkondig het Rijk Gods.”

Weer een ander zei:
“Ik zal U volgen, Heer,
maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten.”

Tot hem sprak Jezus:
“Wie de hand aan de ploeg slaat
maar omziet naar wat achter hem ligt,
is ongeschikt voor het Rijk Gods.”

_______________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

94. De rijke en de arme hebben een gelijke waardigheid, omdat “de Heer hen allen heeft gemaakt” (Spr. 22, 2) , “Hij zelf klein en groot heeft gemaakt (Wijsh. 6, 7) en “de zon laat opgaan over slechten en goeden” (Mt. 5, 45) . Dit heeft praktische consequenties, zoals die welke door de bisschoppen van Paraguay werden geformuleerd: “Ieder boer heeft het natuurlijke recht een redelijk lapje grond te bezitten, waar hij zijn huis op kan bouwen, werken voor het levensonderhoud van zijn gezin en zekerheid kan hebben betreffende zijn eigen bestaan. Dit recht moet worden gegarandeerd, opdat het uitoefenen ervan niet schijn, maar werkelijk is. En dit betekent dat de boer, behalve dat hij de titel van eigenaar heeft, moet kunnen rekenen op de middelen van technische vorming, leningen, verzekeringen en toegang tot de markt”. 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
__________________

Thirteenth Sunday through the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Opening words

It is at the beginning of the great holiday season,
more than usual the time for travelling.
A journey begins for Jesus and his apostles, but not a journey of pleasure,
for it will be the road to Jerusalem,
the city where He will be condemned and put to death.
Jesus knows this and does not hide it from his disciples,
and yet He asks them to follow Him without delay.
The same call He makes to us today.
Are we also prepared to follow Him consistently,
to give up all security
and participate in the spreading of His Kingdom?

FIRST READING       1 Kings 19, 16b.19-21

Elisha rose up and followed Elijah.

From the first book of Kings

In those days the Lord said to Elijah:

“You must anoint Elisha the son of Safat
as your successor as a prophet.”

Elijah departed and encountered Elisha, the son of Safat,
while he was plowing.
Twelve herds of oxen went out before him;
he himself was among the twelfth.
When Elijah passed by, he threw his cloak on Elisha.

Elisha abandoned the oxen, walked after Elijah and said:
“Let me first say goodbye to my father and my mother;
then I will follow you.”

Elijah answered him:
“Go back again; have I committed you to anything?”

So Elisha went back to the oxen, slaughtered two,
and cooked the meat on the wood of the yokes
and gave it to the workmen to eat.
Then he departed, followed Elijah, and became his servant.

RESPONSORIAL  Ps.       16(15)1-2a and 5, 7-8, 9-10a, 10b-11

Refrain
Thou, Lord, art my inheritance.

Preserve me, O God; to Thee do I resort;
Thou art my Lord, I acknowledge it.
The Lord is my inheritance, my drink from the cup,
He holds my destiny in His hand.

I thank the Lord who hath guided me always,
He speaks into my heart even at night.
Always I keep my eyes fixed on the Lord,
I will not fall, for He is beside me.

Therefore I am quiet and happy at heart
and my mind is without a care in the world,
my body can rest in safety.
Thou wilt not suffer my soul to perish.

Thou wilt not abandon thy servant to corruption.
Thou wilt show me the way of life
to find all my joy with Thee,
constant happiness at thy side.

SECOND READING       Gal. 5, 1.13-18

You have been called to be free men.

From the letter of the holy apostle Paul to the Galatians

Brothers and sisters,

For freedom Christ has set us free;
therefore stand firm
and do not allow the yoke of slavery to be imposed on you again.
You were called to be free men.
But do not misuse freedom
as a pretext for selfishness;
serve one another in love.
For the whole law is contained in this one commandment:
“Love your neighbour as yourself.”

But if you continue to bite and claw at each other,
I fear that in time you will devour each other.
I mean this:
Live according to the Spirit,
then you won’t carry out what selfishness dictates.
What selfishness wants is contrary to the Spirit,
and vice versa,
the desire of the Spirit clashes with selfishness.
The two are at odds with each other
so that you cannot do what you would like to do.
But if you let yourself be led by the Spirit,
you are not under the law.

Verse for the Gospel 1 Sam. 3, 9; Jn 6, 69b

Alleluia.
Speak, Lord, your servant is listening.
Thou hast words of eternal life.
Alleluia.

GOSPEL      Lk 9, 51-62

He resolutely accepted the journey to Jerusalem. I will follow Thee wherever Thou goest.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

As the days of his exaltation approached their fulfilment,
Jesus resolutely accepted the journey to Jerusalem
and sent out messengers before him.
These, on their way, came to a Samaritan village
to prepare his stay there.
But the Samaritans did not receive Him,
because Jerusalem was the goal of His journey.

When the disciples James and John became aware of this,
they asked:
“Lord, do you want us to call down fire from heaven
to destroy them?”
But He turned and rebuked them in a stern tone.
So they went forth to another village.

While they were on their way, someone said to Him:
“I will follow Thee wherever Thou goest.”

Jesus spoke to him:
“The foxes have their dens and the birds their nests,
but the Son of Man
has nothing on which to rest his head.”

To another He spoke:
“Follow Me.”

This one asked:
“Lord,
let me first go back and bury my father.”

Jesus said to him:
“Let the dead bury their dead;
but you,
go and proclaim the kingdom of God.”

Yet another said:
“I will follow Thee, Lord,
but first let me say goodbye to my household.”

To him Jesus spoke:
“Whoever puts his hand to the plow
but looks back on what lies behind him
is unfit for the kingdom of God.”

____________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

94. The rich and the poor have equal dignity, because “the Lord made them all” (Prov. 22:2), “he himself made small and great” (Wis. 6:7) and “he makes the sun rise on the bad and on the good” (Mt. 5:45). This has practical consequences, such as those formulated by the Paraguayan bishops: “Every peasant has the natural right to own a reasonable plot of land on which to build his house, work for his family’s subsistence and have security of his own existence. This right must be guaranteed, so that its exercise is not apparent but real. And this means that the farmer, in addition to having the title of owner, must be able to count on the means of technical education, loans, insurance and access to the market”.

To be continued                           For previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
___________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: