http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag. H. Jakobus, apostel

 

St. Jakobus was visser in Galilea. Eerste apostel die de marteldood stierf. Leider eerste Christengemeente na de dood van Petrus.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
De heilige Jakobus (+ 43) was de eerste apostel die de marteldood stierf. Met zijn broer Johannes en met Petrus is hij getuige van de gedaanteverandering van de Heer. Het drietal was ook aanwezig bij Jezus in de hof van Olijven. Precies daarom is het vreemd dat het net zij zijn die Jezus regelmatig moet vermanen: denken we aan de vraag van de twee broers om de voornaamste plaats te krijgen in het Godsrijk, aan de vele keren dat Petrus verkeerde wegen bewandelde. Wie onder leerlingen groot wil zijn, moet juist dienstbaar worden aan allen. In het koninkrijk van God telt de waardeschaal van de wereld niet meer: alle menselijke streven wordt er gericht op de dienstbaarheid aan God en mensen.

 

EERSTE LEZING           2  Kor. 4, 7-15
Altijd dragen wij het sterven van Jezus in ons lichaam mee.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Korinte

Broeders en zusters,

Wij dragen een schat in aarden potten ;
duidelijk blijkt
dat die overgrote kracht van God komt en niet van ons.
Wij worden aan alle kanten bestookt
maar raken toch niet klem ;
wij zien geen uitweg meer
maar zijn nooit ten einde raad ;
wij worden opgejaagd
maar niet in de steek gelaten ;
wij worden neergeveld
maar gaan er niet aan dood.
Altijd dragen wij het sterven van Jezus in ons lichaam mee,
want ook het leven van Jezus
moet in ons lichaam openbaar worden.
Voortdurend wordt ons leven
aan de dood uitgeleverd om Jezus’ wil
opdat ook het leven van Jezus
zich zou openbaren in ons sterfelijk bestaan.
Zo verricht de dood zijn werk in ons en het leven in u.
Maar wij bezitten die geest van geloof waarvan de Schrift zegt :
“Ik heb geloofd,
daarom heb ik gesproken.”
Ook wij geloven en daarom spreken wij.
Want wij weten
dat Hij die de Heer Jezus van de doden heeft opgewekt,
ook ons evenals Jezus ten leven zal wekken
om ons tot zich te voeren, samen met u.
Want alles gebeurt voor u :
de genade moet zich in velen vermenigvuldigen
zodat steeds meer mensen dank brengen aan God,
tot eer van zijn naam.

TUSSENZANG          Ps. 126(125), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6

Die onder tranen zaaien
zij oogsten met gejuich.

De Heer bracht Sions ballingen terug :
het was alsof wij droomden.
Toen lachten alle monden
en juichte elke tong.

Toe zei men bij de volken :
geweldig is het wat de Heer hen deed.
Geweldig was het wat de Heer ons deed,
daarom zijn wij zo blij.

Keer nu ons lot ten goede, Heer,
zoals een beek doet in de Zuid-woestijn.
Die onder tranen zaaien
zij oogsten met gejuich.

Vol zorgen gaan zij uit
met zaaizakken beladen ;
maar keren zingend weer
beladen met hun schoven.

ALLELUIA           Joh. 15, 16

Alleluia.
Ik heb u uitgekozen
en Ik heb u de taakgegeven op tocht te gaan
en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn.
Allelua.

 

EVANGELIE               Mt. 20, 20-28
Mijn beker zult gij drinken.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd trad de moeder van de zonen van Zebedeus
samen met hen op Jezus toe
en wierp zich voor zijn voeten om Hem iets te vragen.
Hij sprak tot haar :
“Wat verlangt ge ?”
Zij antwoordde Hem :
“Laat deze twee jongens van mij in uw Koninkrijk zitten,
één aan uw rechter- en één aan uw linkerhand.”
Maar Jezus antwoordde :
“Gij weet niet wat gij vraagt.
“Zijt gij in staat de beker te drinken die Ik ga drinken ?”
Zij zeiden hem :
“Ja dat kunnen wij.”
Hij sprak :
“Inderdaad, mijn beker zult gij drinken,
maar het is niet aan Mij
u te doen zitten aan mijn rechter- of linkerhand,
omdat alleen zij dit verkrijgen
voor wie mijn Vader dit heeft bereid.”
Toen de tien anderen dit hoorden
werden zij kwaad op de beide broers.
Jezus echter riep hen bij zich en sprak :
“Gij weet dat de heersers der volkeren
hen met ijzeren vuist regeren
en dat de groten misbruik maken van hun macht over hen.
“Dit mag bij u niet het geval zijn ;
wie onder u groot wil worden
moet dienaar van u zijn,
en wie onder u de eerste wil zijn
moet slaaf van u wezen,
zoals ook de Mensenzoon
niet gekomen is om gediend te worden,
maar om te dienen
en zijn leven te geven als losprijs voor velen.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

123. De cultuur van het relativisme is dezelfde ziekte als die welke iemand ertoe brengt van iemand anders te profiteren en hem louter te behandelen als object door hem te verplichten tot gedwongen werk of hem vanwege een schuld tot slavernij te brengen. Dezelfde logica leidt ertoe kinderen seksueel te misbruiken of ouderen in de steek te laten die voor de eigen belangen niet van nut zijn. Het is ook de innerlijke logica van wie zegt: laten wij de economie regelen door de onzichtbare krachten van de markt, omdat de schadelijke effecten ervan op maatschappij en natuur onvermijdelijke zijn. Als er buiten de bevrediging van de eigen aspiraties en de onmiddellijke noden geen objectieve waarheden, noch vaste beginselen zijn, wat voor grenzen kunnen dan de mensenhandel, de georganiseerde misdaad, de drugshandel, de handel in bloeddiamanten en huiden van dieren die gevaar lopen uit te sterven, hebben? Is het niet dezelfde relativistische logica die de aanschaf van organen van de armen rechtvaardigt om ze te verkopen of te gebruiken voor experimenten, of het afdanken van kinderen, omdat zij niet beantwoorden aan de wens van hun ouders? Het is dezelfde logica van ”gebruiken en weggooien”, die zoveel afval produceert alleen maar door het ongeordende verlangen meer te verbruiken dan wat men werkelijk nodig heeft. En dan moeten wij niet denken dat politieke programma’s of de kracht van de wet voldoende zullen zijn om gedragingen te vermijden die het milieu treffen; immers, wanneer de cultuur ontaardt en men geen enkele objectieve waarheid of universeel geldige beginselen meer erkent, zullen wetten alleen maar worden verstaan als iets dat willekeurig wordt opgelegd, en als hindernissen, die moeten worden vermeden.

 

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Monday. St James, Apostle

James was a fisherman in Galilee. First apostle to die a martyr’s death. Leader of first Christian church after Peter’s death.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

Consideration
Saint James (+43) was the first apostle to die a martyr’s death. With his brother John and with Peter he witnessed the transformation of the Lord. The three were also present with Jesus in the Garden of Olives. It is precisely for this reason that it is strange that they are the ones Jesus has to admonish regularly: think of the two brothers’ request to be given the first place in the Kingdom of God, of the many times Peter has gone astray. Whoever wants to be great among disciples must become a servant to all. In the Kingdom of God, the world’s scale of values no longer counts: all human endeavours are directed towards service to God and man.

 

FIRST READING       2 Cor. 4, 7-15
We always carry the death of Jesus in our bodies.

From the Second Letter of the Apostle Paul to the Christians of
of Corinth

Brothers and sisters,

We carry treasure in earthen pots;
clearly shows
that this great power comes from God and not from us.
We are bombarded on all sides
but still do not get stuck;
we see no way out
but are never at the end of our tether;
we are hunted down
but not abandoned ;
we are struck down
but do not die.
We always carry the death of Jesus in our bodies,
because the life of Jesus
must be made manifest in our bodies.
Constantly our life is
delivered to death for Jesus’ sake
so that the life of Jesus
also be revealed in our mortal existence.
Thus death does its work in us and life in you.
But we possess that spirit of faith of which the Scriptures say :
“I have believed,
therefore have I spoken.”
We too believe, and therefore we speak.
For we know
He who raised the Lord Jesus from the dead
will also raise us to life like Jesus
in order to take us to himself, together with you.
For everything happens for you :
The grace must multiply in many
so that more and more people may give thanks to God,
to the honour of his name.

INTERLUDIUM     Ps. 126(125), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6

Those who sow under tears
they reap with gladness.

The Lord brought back Zion’s exiles :
It was as if we were dreaming.
Then all mouths laughed
and every tongue rejoiced.

Then the nations said :
Wonderful is the Lord’s doing to them.
Great is the Lord’s doing to us,
that’s why we’re so happy.

Turn now our fate for the better, Lord,
as a brook does in the south desert.
Those who sow under tears
they reap with gladness.

Full of care they go out
with sackcloth laden ;
but return singing
laden with their sheaves.

ALLELUIA     John 15, 16

Alleluia.
I have chosen you
and I have given you the task of going on a journey
and to bring forth fruit that may endure.
Alleluia.

 

GOSPEL     Mt 20, 20-28
My cup shalt thou drink.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time, the mother of the sons of Zebedee
approached Jesus with them
and threw herself down at his feet to ask him something.
He said to her :
“What do you desire?”
She answered Him :
“Let these two boys of mine sit in your kingdom,
one at your right hand, and one at your left.
But Jesus answered :
“Ye know not what ye ask.
“Are you able to drink the cup that I am about to drink?
They said to him :
“Yes we can.”
He said :
“Indeed, my cup shalt thou drink,
but it is not for Me
to make you sit at My right hand or My left hand,
for they only shall obtain it
for whom my Father has prepared it.
When the ten others heard this
they became angry with the two brothers.
Jesus, however, called them to Himself and said :
“You know that the rulers of the nations
rule them with an iron fist
and that the great ones abuse their power over them.
“This must not be the case with you;
whoever wishes to become great among you
must be a servant of you,
and whoever wants to be first among you
must be slave to you,
just as the Son of Man
did not come to be served,
but to serve
and to give his life as a ransom for many.

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

123. The culture of relativism is the same disease that leads one to take advantage of someone else and to treat them as mere objects by forcing them into forced labour or enslaving them because of a debt. The same logic leads to the sexual abuse of children or the abandonment of elderly people who are of no use to one’s own interests. It is also the inner logic of those who say: let the economy be regulated by the invisible forces of the market, because its harmful effects on society and nature are inevitable. If there are no objective truths or fixed principles beyond the satisfaction of one’s own aspirations and immediate needs, what limits can there be to human trafficking, to organised crime, to drug trafficking, to the trade in blood diamonds and the skins of animals in danger of extinction? Is it not the same relativistic logic that justifies the acquisition of organs from the poor in order to sell them or use them for experiments, or the discarding of children because they do not correspond to the wishes of their parents? It is the same logic of ‘use it and throw it away’ that produces so much waste just by the disordered desire to consume more than one really needs. And then we must not think that political programmes or the force of the law will be enough to avoid behaviours that affect the environment; for when culture degenerates and no objective truth or universally valid principles are recognised, laws will only be understood as something arbitrarily imposed, and as obstacles to be avoided.

 

To be continued For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: