http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag – Kruisverheffing

De Heilige Kruisverheffing is een feest van de Rooms-Katholieke Kerk en de Orthodoxe Kerk

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Uit het pelgrimsverslag van Egeria, einde vierde eeuw, over het feest van Kruisverheffing in Jeruzalem:
‘Al vele dagen tevoren beginnen zich van alle kanten massa’s mensen te verzamelen, niet alleen monniken en kluizenaars uit de verschillende provincies, dat wil zeggen uit Mesopotamië, Syrië, Egypte of de Thebaïs, waar zeer veel monniken zijn, maar ook uit alle andere verschillende plaatsen en provincies. Want er is niemand die niet op die ene dag naar Jeruzalem wil voor zo’n vreugdevolle, luisterrijke dag. Ook leken, zowel mannen als vrouwen, verzamelen zich op die dagen evenzo met een gelovig hart vanuit alle provincies in Jeruzalem vanwege die heilige dag.

 

EERSTE  LEZING             Num. 21, 4b-9

Ieder die door een slang was gebeten
en zijn ogen op de bronzen slang richtte, bleef in leven.

Van de berg Hor trokken de Israëlieten
in de richting van de Rietzee,
want zij wilden om Edom heentrekken.
Maar onderweg werd het volk ongeduldig.
Het keerde zich tegen God
en tegen Mozes :
“Hebt gij ons uit Egypte gevoerd om te sterven in de woestijn?
“Er is geen brood,
er is geen water
en dat minderwaardige eten staat ons tegen.”
Toen zond de Heer giftige slangen op het volk af.
Deze beten de Israëlieten
en velen van hen vonden de dood.
Nu kwam het volk naar Mozes en zei :
“Wij hebben gezondigd,
want wij hebben ons tegen de Heer en tegen u gekeerd.
“Bid de Heer,
dat hij die slangen van ons wegneemt.”
Toen bad Mozes voor het volk
en de Heer zei tot hem :
“Maak zo’n giftige slang
en zet die op een paal.
Iedereen die gebeten is en ernaar opziet,
zal in leven blijven.”
Mozes maakte een bronzen slang
en zette die op een paal.
Ieder die door een slang was gebeten
en zijn ogen op de bronzen slang richtte,
bleef in leven.

TUSSENZANG       Ps. 78(77), 1-2, 34-35, 36-37, 38

Laten wij nooit vergeten wat God heeft gedaan.

Luister, mijn volk, naar mijn onderrichting,
open uw oren voor wat Ik u zeg.
Een wijze les zal Ik u verhalen
die in het verleden verborgen ligt.

Zij zochten Hem enkel wanneer Hij hen sloeg,
dan zochten zij Hem rouwmoedig ;
dan wisten ze weer dat de Heer hun rots was,
de Allerhoogste hun redder.

Maar met hun mond bedrogen zij Hem,
zij logen Hem voor met hun tong ;
want innerlijk waren zij niet oprecht,
geloofden niet in zijn verbond.

Toch was Hij barmhartig, vergaf hun zonden
en roeide hen niet geheel uit.
Telkens opnieuw bedwong Hij zijn toorn
en hield Hij zijn gramschap in toom.

 

ALLELUIA

Alleluia.
Wij aanbidden en loven U, Christus,
omdat Gij door uw heilig Kruis de wereld hebt verlost.
Alleluia.

 

EVANGELIE           Joh. 3, 13-17

De Mensenzoon moet omhoog verheven worden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot Nikodemus :
“Nooit is er iemand naar de hemel opgeklommen ;
tenzij Hij die uit de hemel is neergedaald,
de Mensenzoon.
“En deze Mensenzoon moet omhoog worden geheven
zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn,
opdat eenieder die gelooft
in Hem eeuwig leven zal hebben.
“Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
opdat alwie in Hem gelooft, niet verloren zal gaan
maar eeuwig leven zal hebben.
“God heeft zijn Zoon
niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen,
maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.”


Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

174. Wij vermelden ook het systeem van beheer van de oceanen. Hoewel er verschillende internationale en regionale overeenkomsten zijn gesloten, worden alle inspanningen uiteindelijk ondermijnd door de versnippering en het ontbreken van strikte systemen voor regelgeving, controle en sancties. Het groeiende probleem van het marine afval en de bescherming van niet alleen de nationale grenzen maar ook de marine gebieden blijft een bijzondere uitdaging vormen. Uiteindelijk is er behoefte aan een akkoord over beheersregelingen voor het hele gamma van zogenaamde mondiale gemeenschappelijke goederen.

 

Wordt vervolgd                           Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_______________________________________________________________

Wednesday – Ascension of the Cross

Holy Exaltation of the Cross is a feast of the Roman Catholic Church and the Orthodox Church

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
In the Liturgy of Good Friday, the cross is lifted up and we sing: “Behold this precious cross, on which the Lord would die for us. Come, let us worship!” Today too we look up to the Cross, which is at the same time a sign of humiliation and exaltation. An instrument of evil has become a sign of liberation in Christ. Because the cross speaks of the omnipotence of God’s love, we as Christians may sing and revere this sign. Come, let us worship in silent awe and in jubilant praise, because Christ on his Cross carried all mankind from Good Friday to Easter.

 

FIRST READING     Num. 21, 4-9

Everyone who was bitten by a serpent
and lifted up his eyes to the bronze serpent remained alive.

From the Book of Numbers

From Mount Hor the Israelites went
in the direction of the Reed Sea,
for they wanted to go around Edom.
But on the way, the people became impatient.
They turned against God
and against Moses:
“Have you brought us out of Egypt to die in the desert?
“There is no bread,
there is no water
and this inferior food is against us.”
Then the Lord sent poisonous snakes upon the people.
These bit the Israelites
and many of them died.
Now the people came to Moses and said :
“We have sinned ,
for we have turned against the Lord and against you.
“Pray to the Lord,
that he will take these serpents away from us.”
Then Moses prayed for the people
and the Lord said to him :
“Make such a poisonous snake
and put it on a pole.
Everyone who is bitten and looks up to it,
will be alive.”
Moses made a bronze snake
and put it on a pole.
Everyone who was bitten by a snake
and turned his eyes on the bronze serpent
remained alive.

INTERLUDIUM Ps. 78(77), 1-2, 34-35, 36-37, 38

Let us never forget what God has done.

Listen, my people, to my instruction,
open your ears to what I am saying to you.
I will tell you a wise lesson
which lies hidden in the past.

They sought Him only when He smote them,
then they sought him in sorrow;
then they knew again that the Lord was their rock,
the Most High their Saviour.

But with their mouths they deceived him,
they lied to him with their tongues;
for inwardly they were not sincere,
believing not in his covenant.

Yet he was merciful, forgiving their sins
and did not utterly destroy them.
Again and again he restrained his wrath
and restrained his wrath.

 

ALLELUIA

Alleluia.
We worship and praise You, Christ,
because by Thy holy Cross Thou hast redeemed the world.
Alleluia.

 

GOSPEL     John 3, 13-17

The Son of Man must be exalted.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

In those days Jesus said to Nicodemus :
“Never has anyone ascended into heaven ;
except He who came down from heaven,
the Son of Man.
“And this Son of Man must be lifted up
as Moses once lifted up the serpent in the wilderness,
so that everyone who believes
in Him shall have eternal life.
“For so much did God love the world
that he gave his only begotten Son,
that whosoever believeth in him shall not perish
but shall have eternal life.
“God did not send his Son
into the world to judge the world,
but that the world through Him might be saved.”
___________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

174. We also mention the system of management of the oceans. Indeed, although there have been several international and regional conventions, the fragmentation and absence of strict regulation, control and sanction systems ultimately undermine all efforts. The growing problem of marine waste and the protection not only of national borders but also of marine areas continues to pose a particular challenge. Ultimately, we need an agreement on management arrangements for the whole range of so-called global common goods.

 

To be continued                     For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation
_______________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: