http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag – O.L.-Vrouw van Smarten

Maria wordt hier rouwend afgebeeld bedroefd om haar aan het kruis gestorven zoon Jezus

 

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van smarten ontstond uit een diep gewortelde Mariadevotie tijdens de late middeleeuwen. In onze (westerse) Kerk wordt de gedachtenis sinds 1814 gevierd. Vanuit de lezing uit de Hebreeënbrief wordt ook bij deze gedachtenis van Maria de band duidelijk tussen haar en Jezus: als Jezus in de school van het lijden gehoorzaamheid heeft geleerd, dan geldt dit ook voor zijn moeder.
Zoals mensen zich in hun nood aan Jezus kunnen toevertrouwen omdat Hij weet wat lijden is, zo is ook Maria voor velen een figuur die begrip en medeleven oproept. Waar plaatsen wij Maria in ons leven ? Wat willen wij haar vandaag vragen ?

 

EERSTE LEZING       Hebr. 5, 7-9

Christus heeft gehoorzaamheid geleerd
en is oorzaak geworden van eeuwig heil.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

In de dagen van zijn sterfelijk leven
heeft Christus onder luid geroep en geween
gebeden en smekingen opgedragen aan God
die Hem uit de dood kon redden.
Om zijn vroomheid is Hij verhoord :
Hoewel Hij Gods Zoon was
heeft Hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd ;
en toen Hij het einde had bereikt
is Hij voor allen die Hem gehoorzamen
oorzaak geworden van eeuwig heil.

TUSSENZANG    Ps. 31(30), 2-3b, 3c-4, 5-6, 15-16, 20

Red mij, Heer, door uw genade.

Bij U, Heer, zoek ik mijn toevlucht,
stel mij toch nimmer teleur.
Rechtvaardige God, bevrijd mij,
aanhoor mij en red mij met spoed.

Wees mij een rots waar ik vluchten kan,
een sterke burcht waar ik veilig kan toeven.
Want altijd zijt Gij mijn rots en mijn vesting,
uw Naam is mijn leider en gids.

Het net dat de mensen mij heimelijk spannen
ontkom ik door U die mij altijd beschermt.
Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen,
Gij zult mij beschermen, getrouwe God.

Toch blijf ik op U vertrouwen, Heer,
steeds zeg ik : Gij zijt mijn God.
Gij hebt mijn lot in uw hand,
bevrijd mij van mijn vervolgers.

Hoe groot zijn uw weldaden, Heer,
die Gij hebt bestemd voor hen die U vrezen.
Gij schenkt ze aan ieder die tot U komt,
voor alle mensen waarneembaar.

 

ALLELUIA

Alleluia.
Zalig zijt gij, Maria.
Zonder te sterven
hebt gij onder het kruis van de Heer
de palm van de marteldood verdiend.
Alleluia.

 

EVANGELIE      Joh. 19, 25-27

Hoeveel kwelling, hoeveel pijnen teisterden die goede Moeder,
toen haar ogen moesten rusten op het lijden van haar Zoon.
(Stabat Mater)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd
stonden bij Jezus’ kruis zijn moeder, de zuster van zijn moeder,
Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena.
Toen Jezus zijn moeder zag
en naast haar de leerling die Hij liefhad
zei Hij tot zijn moeder :
“Vrouw, zie daar uw zoon.”
Vervolgens zei Hij tot de leerling :
“Zie daar uw moeder.”
En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

175 Dezelfde logica, die het moeilijk maakt drastische besluiten te nemen om de tendens tot globale opwarming terug te draaien, is die welke het niet mogelijk maakt het doel van het uitroeien van de armoede te verwezenlijken. Wij hebben behoefte aan een wereldwijde, meer verantwoorde reactie, die tegelijkertijd het terugdringen van de vervuiling en het aanpakken de ontwikkeling van de arme landen en regio’s inhoudt. Terwijl de 21ste eeuw een beheer handhaaft dat eigen is aan vervlogen tijden, maakt zij een verlies aan macht van de nationale staten mee, vooral omdat de economisch-financiële dimensie met transnationale kenmerken ernaar neigt de politiek te overheersen. In deze context wordt de ontwikkeling van sterkere en efficiënt georganiseerde instellingen onontbeerlijk, met bevoegdheden die onpartijdig worden bepaald door middel van overeenkomsten tussen nationale regeringen en de macht hebben om te sanctioneren. Zoals Benedictus XVI heeft gezegd in de door de sociale leer van de Kerk reeds ontwikkelde lijn: “Om de wereldeconomie te sturen, de door de crisis getroffen economieën te saneren, een verergering van de crisis en daaruit voortvloeiende onevenwichtigheden te voorkomen, om een gepaste integrale ontwapening, veiligheid en vrede tot stand te brengen, om de bescherming van het milieu te waarborgen en om de migratiestromen te reglementeren, is een echt politiek wereldgezag noodzakelijk, zoals door mijn voorganger, de zalige Paus Johannes XXIII, reeds is geschetst”.  In dit perspectief krijgt de diplomatie een ongekend belang om internationale strategieën te bevorderen die ergere problemen, die allen uiteindelijk zullen treffen, te voorkomen.

 

Wordt vervolgd                Voor voorgaande publicaties scroll naar omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

___________________________________________________________

Wednesday – Our Lady of Sorrows

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
The remembrance of Our Lady of Sorrows arose from a deep-rooted Marian devotion in the late Middle Ages. In our (Western) Church, the remembrance has been celebrated since 1814. Based on the reading from the letter to the Hebrews, the connection between Mary and Jesus becomes clear in this remembrance: if Jesus learned obedience in the school of suffering, then this also applies to his mother.
Just as people can confide in Jesus in their distress because he knows what suffering is, so Mary is for many a figure who evokes understanding and compassion. Where do we place Mary in our lives? What do we want to ask her today?

 

FIRST READING     Hebrews 5, 7-9

Christ has learned obedience
and became the cause of eternal salvation.

From the letter to the Hebrews

Brothers and sisters,

In the days of his mortal life
Christ, with loud crying and weeping, offered
prayers and supplications to God,
Who could save Him from death.
For his piety He was heard :
Although He was the Son of God
He learned obedience in the school of suffering ;
and when He had reached the end
He became the cause of eternal salvation for all who obey Him.

Interludium     Ps. 31(30), 2-3b, 3c-4, 5-6, 15-16, 20

Save me, Lord, by your grace.

In you, Lord, I seek refuge,
never fail me.
Righteous God, deliver me,
hear me, and save me speedily.

Be to me a rock where I may flee,
a strong fortress where I may dwell in safety.
For thou art always my rock and my fortress,
Thy name is my leader and guide.

The net which men cast upon me in secret
I escape through You who protect me always.
Confidently I commit my mind to thy hands,
Thou wilt protect me, faithful God.

Still I trust in You, Lord,
Always I say: Thou art my God.
My fate is in thy hands,
deliver me from my persecutors.

How great are thy benefits, Lord,
which Thou hast assigned to those who fear Thee.
Thou givest them to every one that cometh unto Thee,
perceptible to all men.

 

ALLELUIA

Alleluia.
Blessed art thou, Mary.
without dying
hast thou, under the cross of the Lord
earned the palm of martyrdom.
Alleluia.

 

GOSPEL    John 19, 25-27

How many torments, how many pains, afflicted the good Mother,
when her eyes had to rest on the suffering of her Son.
                                                                (Stabat Mater)

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time
stood by Jesus’ cross his mother, his mother’s sister,
Mary, the wife of Klopas, and Mary Magdalene.
When Jesus saw his mother
and next to her the disciple whom he loved,
He said to his mother :
“Woman, see there your son.”
Then He said to the disciple :
“See your mother there.”
And from that moment the disciple took her into his home.
______________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

175. The same logic, which makes it difficult to take drastic decisions to reverse the trend of global warming, is that which does not allow the goal of eradicating poverty to be achieved. We need a global, more responsible response that simultaneously includes reducing pollution and addressing the development of poor countries and regions. While the 21st century maintains a management specific to bygone eras, it is experiencing a loss of power of the nation-states, especially as the economic-financial dimension with transnational characteristics tends to dominate politics. In this context, the development of stronger and efficiently organized institutions becomes indispensable, with powers that are impartially determined through agreements between national governments and have the power to sanction. As Benedict XVI has said in the line already developed by the social teaching of the Church, “In order to guide the world economy, to rehabilitate the economies affected by the crisis, to prevent a worsening of the crisis and consequent imbalances, to achieve appropriate integral disarmament, security and peace, to ensure the protection of the environment and to regulate migratory flows, a genuine political world authority is necessary, as already outlined by my predecessor, Blessed Pope John XXIII.” In this perspective, diplomacy acquires an unprecedented importance in order to promote international strategies to prevent worse problems that will ultimately affect all.

 

To be continued       For previous publications, scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation

___________________________________________________________

  

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: