http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag – H. Robertus Bellarmino, b. en krkl. – H. Hildegard van Bingen, mgd. en krkl.

Robertus Bellarmino was een Italiaanse Jezuïet, theoloog en kardinaal      Leefde van 1542-1621

Hildegard van Bingen was een Duitse benedictijnse abdis en geldt als eerste vertegenwoordigster van de Duitse middeleeuwse mystiek

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
Wij beëindigen de eerste Korintiërsbrief met een verdere precisering van wat we ons bij de verrijzenis moeten voorstellen. Verrijzenis is geen terugkeer naar dit aardse leven. Het is geen reanimatie van het gestorven aardse lichaam. Het is een totaal nieuw en ander bestaan, in onvergankelijkheid en heerlijkheid zoals dat van Christus zelf.

 

EERSTE LEZING                I Kor. 15, 35-37.42-49
Wat gezaaid wordt in vergankelijkheid
verrijst in onvergankelijkheid.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Korinte

Broeders en zusters,

Iemand zal vragen :
“Hoe verrijzen de doden ?
Met wat voor lichaam ?”
Een dwaze vraag !
Ook wat gij zelf zaait moet eerst sterven
voor het tot leven komt,
en wat gij zaait is slechts een graankorrel of iets dergelijks,
en het heeft nog niet de vorm die het zal krijgen.
Zo is het ook met de opstanding van de doden ;
wat gezaaid wordt in vergankelijkheid,
verrijst in onvergankelijkheid ;
wat gezaaid wordt in geringheid en zwakte,
verrijst in heerlijkheid en kracht.
Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid,
een geestelijk lichaam verrijst.
Zoals er een natuurlijk lichaam bestaat,
bestaat er ook een geestelijk lichaam.
In deze zin staat er geschreven :
De eerste mens, Adam werd een levend wezen.
De laatste Adam werd een levendmakende Geest.
Maar het geestelijke komt niet eerst ;
het natuurlijke gaat vooraf,
daarna komt het geestelijke.
De eerste mens, uit de aarde genomen, is aards ;
de tweede is uit de hemel.
Zoals die eerste mens van aarde, zijn alle aardse mensen,
zoals de hemelse Mens, zullen alle hemelsen zijn.
En gelijk ,wij het beeld van de aardse mens hebben gedragen,
zo zullen wij ook het beeld dragen van de hemelse Mens.

TUSSENZANG                 Ps. 56(55), 10c-11, 12-13

Ik kan voortgaan voor Gods Aanschijn,
in het licht dat alle levenden verlicht.

Ja, ik weet het, God verlaat mij niet !
Op de Heer en zijn belofte,
op de Heer vertrouw ik zonder vrees ;
hoe zou dan een mens mij deren ?

Wat ik beloofd heb, God, zal ik volbrengen,
U breng ik het offer van mijn lof.
Want door U ben ik de dood ontkomen,
Gij behoedt mijn voeten voor de val.
Daardoor kan ik voortgaan voor Gods Aanschijn
in het licht dat alle levenden verlicht.

 

ALLELUIA            I Joh. 2, 5

Alleluia.
Wie het woord van de Heer bewaart,
in Hem is waarlijk Gods liefde volkomen.
Alleluia.

 

EVANGELIE                    Lc. 8, 4-15
Het zaad in de goede aarde zijn zij die het woord bewaren
en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd
verzamelde zich een grote menigte
en uit de steden stroomden de mensen naar Jezus toe.
Toen sprak Hij in een gelijkenis :
“De zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien.
“En bij het zaaien viel een gedeelte op de weg ;
het werd vertrapt en de vogels uit de lucht aten het op.
“Een ander gedeelte viel op de rotsgrond ;
het schoot wel op, maar het droogde uit omdat het geen vocht had.
“Weer een ander gedeelte viel tussen de distels,
maar tegelijkertijd schoten de distels op en verstikten het.
“Nog een ander gedeelte viel op goede grond ;
het schoot op en bracht honderdvoudige vrucht voort.”
En met luide stem voegde Hij er aan toe :
“Wie oren heeft om te horen, hij luistere.”
Zijn leerlingen vroegen Hem wat die gelijkenis wel betekende.
Hij antwoordde :
“Aan u is het gegeven
de geheimen van het Rijk Gods te kennen,
maar de overigen ontvangen ze in gelijkenissen
opdat zij ziende niet zien,
en horende niet begrijpen.
“Welnu, de betekenis van deze gelijkenis is deze :
Het zaad is het woord van God.
“Die op de weg, zijn zij die geluisterd hebben.
“Maar dan komt de duivel
en rooft het woord uit hun hart weg,
opdat ze niet door te geloven gered worden.
“Die op de rots zijn zij
die het woord met blijdschap ontvangen wanneer zij het horen,
maar ze hebben geen wortel ;
zij geloven voor een ogenblik,
maar ten tijde van de beproeving vallen zij af.
“Wat onder de distels viel zijn zij
die wel geluisterd hebben,
maar die gaandeweg door de zorgen,
de rijkdom en de genoegens van het leven
verstikt raken en niet tot rijpheid komen.
“Het zaad in de goede aarde zijn zij
die het woord dat zij hoorden in een goed en edel hart bewaren
en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

177. De mogelijkheid van onverantwoord gebruik van menselijke vermogens in aanmerking genomen, heeft iedere staat binnen het eigen gebied de functie, die geen uitstel gedoogt, te plannen, coördineren, waakzaam te zijn en te sanctioneren. Hoe ordent en bewaakt de maatschappij de eigen toekomst in een context van voortdurende technologische vernieuwingen? Een factor die in dezen op doeltreffende wijze regulerend werkt, is het recht, dat de regels voor het gedrag dat in het licht van het algemeen welzijn is toegestaan, vaststelt. De grenzen die een gezonde, volwassen en soevereine maatschappij moet opleggen, betreffen vooruitzichten en voorzorgsmaatregelen, adequate regelingen, waakzaamheid betreffende het toepassen van de normen, het bestrijden van corruptie, operationele controle op het aan de oppervlakte komen van niet gewenste effecten van productieprocessen en passend ingrijpen ten opzichte van onbepaalde of mogelijke risico’s. Er bestaat een groeiende jurisprudentie die erop gericht is de vervuilende effecten van de activiteiten van ondernemingen terug te dringen. Maar de politieke en institutionele structuur bestaat niet alleen om boze praktijken te vermijden, maar ook om de goede praktijken aan te moedigen, om de creativiteit te stimuleren die nieuwe wegen zoekt, om persoonlijke en collectieve initiatieven te vergemakkelijken.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Saturday – St. Robertus Bellarmino, b. and clgm. – St. Hildegard of Bingen, virg. and clgm.

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

 


Consideration
We end the First Corinthians letter by further specifying what we should imagine about the resurrection. Resurrection is not a return to this earthly life. It is not a resuscitation of the earthly body that has died. It is a totally new and different existence, in imperishability and glory like that of Christ himself.

 

FIRST READING     I Cor. 15, 35-37.42-49
What is sown in mortality
rises in imperishableness.

From the first letter of the holy apostle Paul to the Christians
of Corinth

Brothers and sisters,

Someone will ask :
“How do the dead rise ?
With what body?”
A foolish question!
Even what you sow yourself must first die
before it comes to life,
and what ye sow is but a grain of wheat or something,
and it has not yet the form that it will take.
So it is also with the resurrection of the dead ;
that which is sown in impermanence,
rises in imperishableness ;
That which is sown in lowliness and weakness,
shall rise in glory and in power.
A natural body is sown,
a spiritual body rises.
As there is a natural body ,
there is also a spiritual body.
In this sense it is written :
The first man, Adam became a living being.
The last Adam became a living Spirit.
But the spiritual does not come first ;
the natural comes first,
after that comes the spiritual.
The first man, taken from the earth, is earthly ;
the second is from heaven.
As that first Man of earth, all earthly men are,
like the heavenly Man, all heavenly people will be.
And as ,we have borne the image of earthly man,
so shall we bear the image of the heavenly Man.

INTERLUDIUM      Ps. 56(55), 10c-11, 12-13

I can go forth before the Face of God,
in the light that enlightens all the living.

Yes, I know, God does not forsake me !
On the Lord and his promise,
in the Lord I trust without fear;
how then can any man harm me?

What I have promised, God, I will carry out,
to Thee I bring the sacrifice of my praise.
For through Thee I have escaped death,
Thou hast kept my feet from falling.
Thereby I may go forth before the face of God.
In the light that enlightens all the living.


ALLELUIA    I  John 2, 5

Alleluia.
He who keeps the word of the Lord,
in him truly God’s love is complete.
Alleluia.

GOSPEL       Lk. 8, 4-15
The seed in the good earth are those who keep the word
and bring forth fruit by their constancy.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time
a great multitude gathered
and from the cities the people flocked to Jesus.
Then He spoke in a parable :
“The sower went out to sow his seed.
“And as he sowed, a portion fell on the road ;
it was trampled on and the birds of the air ate it up.
“Another portion fell on the rocky ground ;
it did shoot up, but it dried out because it had no moisture.
“Yet another portion fell among the thistles ,
but at the same time the thistles shot up and suffocated it.
“Yet another portion fell on good ground ;
it shot up and brought forth fruit a hundredfold.”
And with a loud voice He added :
“He who has ears to hear, he listens.”
His disciples asked Him what this parable meant.
He answered :
“To you it has been given
to know the secrets of the kingdom of God,
but the others receive them in parables
so that they who see do not see,
and hear not.
“Well, the meaning of this parable is this :
The seed is the word of God.
“Those on the way, are they who have listened.
“But then the devil comes
and snatches the word from their hearts,
so that they will not be saved by believing.
“Those on the rock are they
who receive the word with gladness when they hear it ,
but they have no root ;
they believe for a moment ,
but at the time of trial they fall away.
“Those who fell under the thistles are those
who did listen,
but who, in the process, through sorrows,
the riches and pleasures of life
become stifled and do not reach maturity.
“The seed in the good earth are they
who keep the word they heard in a good and noble heart
and bring forth fruit by their constancy.”

____________________________________________________________________________________

 


Laudato Si

Encyclic  of

POPE FRANCIS

On the care of the common home

177. Considering the possibility of irresponsible use of human capabilities, every state has within its own sphere the function, which is not to delay, to plan, coordinate, be vigilant and sanction. How does society order and monitor its own future in a context of constant technological innovation? One factor that effectively regulates in this regard is law, which establishes the rules for behavior permissible in the light of the common good. The limits that a healthy, mature and sovereign society must impose involve outlooks and precautions, adequate regulations, vigilance regarding the application of standards, combating corruption, operational control over the surfacing of undesirable effects of production processes, and appropriate intervention in the face of indeterminate or potential risks. There is a growing jurisprudence aimed at reducing the polluting effects of companies’ activities. But the political and institutional structure exists not only to avoid evil practices, but also to encourage the good practices, to stimulate the creativity that seeks new ways, to facilitate personal and collective initiatives.

 

 

To be continued                        For prior publications scroll down

 


The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Netherlands Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

 

 
 
 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: