http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag – HH. Andreas Kim Taegön, pr. en Paulus Chöng Hassang en gez.

Andreas Kim Taegön en Paulus Chöng Hassang
zijn de bekendse uit de 103 martelaren, welke op 6 mei 1984 werden Heilig verklaard

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
De lezingen zijn wat misleidend: ze geven de indruk een doorlopende tekst te zijn, terwijl we in feite vaak te maken hebben met een spreuk die slechts twee verzen beslaat – bij uitstek de semitische stijl. Verder houdt een dergelijke spreuk ook geen verband met wat volgt. We lezen dus spreuk per spreuk. Het meermaals voorkomen van dezelfde spreuken in het boek bewijst de aangroei van collecties tot een geheel.

EERSTE LEZING     Spr. 21, 1-6. 10-13
Verschillende raadgevingen

Uit het Boek der Spreuken

Als een waterloop, zo is het hart van de koning
in de hand van de Heer ;
Hij leidt het waarheen Hij maar wil.
Een mens mag menen dat al zijn gangen recht zijn,
de Heer weegt toch de harten.
Door naar recht en billijkheid te handelen
is men de Heer aangenamer dan door offers.
Verwaande ogen en een trots hart :
De glans van de boosdoeners is de zonde.
Het overleg van een ijverig man brengt enkel winst,
maar de onbedachtzame vindt niets dan armoe.
Schatten, met een leugentong verworven,
zijn verwaaiende dampen, valstrikken van de dood.
Het hart van de boosdoener haakt naar het kwade
en hij kent geen deernis met zijn naaste.
Straft men een spotter, dan wordt de onverstandige wijzer ;
onderricht men een wijze, dan wint hij aan weten.
De Rechtvaardige let op het huis van de boosdoener
en Hij stort de boosdoener in het verderf.
Wie zijn oren sluit voor het hulpgeroep van de arme,
zal zelf ook nog eens aan dovemans oren roepen.

TUSSENZANG     Ps. 119(118), I, 27, 30, 34, 35, 44

Leid mij, Heer, langs de paden van uw geboden.

Gelukkig degenen wier levensweg rein is,
die voortgaan volgens de wet van de Heer.

Leid mij op de weg van uw bevelen,
dan zal ik uw daden indachtig zijn.

Ik heb de weg van de trouw gekozen,
ik houd mij aan wat Gij bepaalt.

Geef mij begrip om uw wet na te leven,
om hem te volgen met heel mijn hart.

Leid mij langs de paden van uw geboden,
daar vind ik mijn vreugde in.

Uw wet zal ik altijd trouw onderhouden,
te allen tijde, in eeuwigheid.

ALLELUIA          Ps. 27(26), 11

Alleluia.
Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand,
leid mij langs effen paden.
Alleluia.

EVANGELIE          Lc. 8, 19-21
Mijn moeder en mijn broeders zijn zij
die het woord van God horen en er naar handelen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd kwam zijn moeder met zijn broeders bij Jezus,
maar vanwege de menigte konden zij Hem niet bereiken.
Men liet Hem dus weten :
“Uw moeder en uw broeders staan buiten en willen u spreken.”
Maar Hij gaf hun ten antwoord :
“Mijn moeder en mijn broeders zijn zij
die het woord van God horen en ernaar handelen.”


Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

180. Men kan niet denken aan uniforme recepten, omdat er specifieke problemen en beperkingen van ieder land en iedere streek zijn. Weliswaar kan ook politiek realisme vragen om overgangsmaatregelen en overgangstechnologieën, mits ze maar gepaard gaan met planning en een accepteren van geleidelijke bindende verplichtingen, maar tegelijkertijd is er altijd op nationaal en lokaal niveau veel te doen, bijvoorbeeld het bevorderen van vormen van energiebesparing. Dat houdt in manieren van industriële productie begunstigen met de grootste energetische doelmatigheid en een geringer verbruik van grondstoffen, waarbij producten die vanuit energetisch standpunt bezien weinig doelmatig of meer vervuilend zijn, uit de markt worden gehaald. Wij kunnen hier ook een goed beheer van het vervoer of bouw- en verbouwingstechnieken bij gebouwen vermelden, die het energieverbruik en het niveau van vervuiling terugdringen. Anderzijds kan de lokale politiek zich richten op een verandering in de consumptie, de ontwikkeling van een afval- en recyclingeconomie, op de bescherming van bepaalde soorten en de programmering van een gediversifieerde landbouw met een wisselbouw van culturen. Het is mogelijk een verbetering op landbouwgebied van de arme streken te begunstigen door middel van investeringen in de rurale infrastructuren, in de organisatie van de lokale of nationale markt, in irrigatiesystemen, in de ontwikkeling van duurzame landbouwtechnieken. Men kan vormen van samenwerking en gemeenschappelijke organisatie faciliteren die de belangen van de kleine producenten beschermen en lokale ecosystemen behoeden voor plundering. Er is veel wat men kan doen!

 

Wordt vervolgd              Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

______________________________________________________________________________________

Tuesday – HH. Andreas Kim Taegön, pr. and Paul Chöng Hassang and family.

Andreas Kim Taegön and Paul Chöng Hassang
are the most famous of the 103 martyrs who were canonised on 6 May 1984.

Invitation

May I hereby draw your attention to
reading the Gospel daily?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

Consideration
The readings are somewhat misleading: they give the impression of being a continuous text, whereas in fact we are often dealing with a proverb which occupies only two verses – the Semitic style par excellence. Furthermore, such a saying has no connection with what follows. So we read spell by spell. The repeated occurrence of the same proverbs in the book proves the growth of collections into a whole.

 

FIRST READING        Spr. 21, 1-6. 10-13
Various counsels

From the Book of Proverbs

As a watercourse, so is the heart of the king
in the hand of the Lord ;
He leadeth it whithersoever He will.
A man may think that all his steps are straight,
yet the Lord weighs the hearts.
By acting according to right and fairness
one is more pleasing to the Lord than sacrifice.
Conceited eyes and a proud heart :
The brilliance of the wicked is sin.
The deliberation of a diligent man brings only profit,
but the thoughtless find nothing but poverty.
Treasures, acquired with a lying tongue,
are vapours to be blown away, traps of death.
The heart of the evildoer hooks up to evil
and he knoweth no compassion for his neighbour.
If one punishes a mocker, the unwise become wiser;
if one teaches a wise man, he gains knowledge.
The righteous looketh on the house of the evildoer
and he plunges the evildoer into ruin.
He who closes his ears to the cry of the poor,
will himself cry out at deaf ears.

INTERLUDIUM       Ps 119(118), I, 27, 30, 34, 35, 44

Lead me, O Lord, in the paths of thy commandments.

Blessed are those whose paths are pure,
who walk according to the law of the Lord.

Lead me in the way of your commandments,
and I will be mindful of your deeds.

I have chosen the way of faithfulness,
I will keep what Thou dost ordain.

Give me understanding to keep your law,
to follow it with all my heart.

Lead me in the paths of Your commandments,
in them I will find my joy.

Thy law will I keep faithfully always,
always, forever.

 

ALLELUIA      Ps. 27(26), 11

Alleluia.
Show me your way, Lord, in the face of opposition,
lead me in the paths of righteousness.
Alleluia.

 

GOSPEL      Lk. 8, 19-21
My mother and my brothers are they
who hear the word of God and act according to it.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time his mother came to Jesus with his brothers,
but because of the crowd they could not reach Him.
So they told Him :
“Your mother and your brothers are outside and want to speak to you.”
But He answered them :
“My mother and my brothers are those
who hear the word of God and act accordingly.

_____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

180. One cannot think of uniform recipes, because there are specific problems and limitations of each country and region. It is true that political realism may also call for transitional measures and transitional technologies, provided that they are accompanied by planning and an acceptance of progressively binding obligations, but at the same time there is always much to do at national and local levels, for example to promote forms of energy saving. This means favouring ways of industrial production with the greatest energy efficiency and less consumption of raw materials, removing from the market products that are less efficient or more polluting from an energy point of view. We can also mention here good transport management or construction and renovation techniques for buildings, which reduce energy consumption and the level of pollution. On the other hand, local politics can focus on a change in consumption, the development of a waste and recycling economy, the protection of certain species and the programming of a diversified agriculture with a change of cultures. It is possible to promote agricultural improvement in poor areas through investment in rural infrastructure, in the organisation of the local or national market, in irrigation systems, in the development of sustainable agricultural techniques. One can facilitate forms of cooperation and joint organisation that protect the interests of small producers and protect local ecosystems from plundering. There is much that one can do!

 

 

To be continued                  For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: