http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag -H. Pius van Pietrelcina, pr.

Pater Pio. Geboren 25 mei 1887. Op 20 sept. 1918 voltrokken bij hem zichtbare mystieke tekenen. Zalig verklaard in 1999 en Heilig op 16 juni 2002.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Op zeer poëtische wijze wordt de gedachte van gisteren verder uitgewerkt. Het is een gedicht over de cyclische beweging van het wereldgebeuren, in twee maal zeven tegenstellingen. Op literaire wijze wordt de vergankelijkheid en ijdelheid er in gehamerd. Alles heeft zijn tijd, en hoezeer God ook achter dit alles staat, zijn bedoelingen zijn ondoorgrondelijk.

EERSTE LEZING      Pred. 3, 1-11

Ieder ding dat onder de hemel gebeurt, heeft zijn tijd.

Uit het Boek Prediker

Alles heeft zijn uur
en ieder ding dat onder de hemel gebeurt,
heeft zijn tijd :
Er is een tijd om te baren
en een tijd om te sterven,
een tijd om te planten
en een tijd om het geplante weer uit te trekken,
een tijd om te doden
en een tijd om te helen,
een tijd om te slopen
en een tijd om te bouwen,
een tijd om te schreien
en een tijd om te lachen,
een tijd om te rouwen
en een tijd om te dansen,
een tijd om stenen weg te werpen
en een tijd om stenen op te rapen,
een tijd om te omhelzen
en een tijd om zich van omhelzen te onthouden,
een tijd om te zoeken
en een tijd om verloren te laten gaan,
een tijd om te bewaren
en een tijd om weg te werpen,
een tijd om stuk te scheuren
en een tijd om aaneen te naaien,
een tijd om te zwijgen
en een tijd om te spreken,
een tijd om lief te hebben
en een tijd om te haten,
een tijd voor de oorlog
en een tijd voor de vrede.
Wat heeft de werker voor baat
bij datgene waarmee hij zich moe maakt ?
Ik heb de bezigheden bezien,
door God aan de mensenkinderen gegeven
om zich daar moe mee te maken.
Hij heeft alle dingen uitstekend gemaakt,
ieder ding voor zijn tijd.
Hij heeft in het hart van de mens ook de hele wereld gelegd,
maar toch kan die mens het werk niet bevroeden,
dat God van het begin tot het einde
verricht heeft.

TUSSENZANG      Ps. 144(143), 1a, 2abc, 3-4

Verheerlijken wil ik de Heer, mijn rots.

Verheerlijken wil ik de Heer, mijn rots,
mijn steun en mijn burcht,
mijn beschermer en redder,
mijn schild en mijn toevlucht.

Wat is dan een mens, Heer, dat Gij om hem geeft,
een mensenkind, dat Gij U om hem bekommert ?
De mens is niet meer dan een vleugje wind,
zijn dagen vergaan als een vluchtige schaduw.

ALLELUIA    I Sam. 3, 9 ; Joh. 6, 69b

Alleluia.
Spreek, Heer, uw dienaar luistert ;
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.
Alleluia.

EVANGELIE        Lc. 9, 18-22

Gij zijt de Gezalfde van God.
De Mensenzoon moet veel lijden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Toen Jezus eens alleen aan het bidden was
en zijn leerlingen bij Hem kwamen
stelde Hij hun de vraag :
“Wie zeggen de mensen, dat Ik ben ?”
Zij antwoordden :
“Johannes de Doper,
anderen zeggen : Elia,
en weer anderen : Een van de oude profeten is opgestaan.”
Hierop zei Hij tot hen :
“Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben ?”
Nu antwoordde Petrus :
“De Gezalfde van God.”
Maar Hij verbood hun nadrukkelijk dit aan iemand te zeggen.
“De Mensenzoon
– zo sprak Hij –
moet veel lijden
en door de oudsten,
hogepriesters en schriftgeleerden verworpen worden,
maar na ter dood te zijn gebracht
zal Hij op de derde dag verrijzen.”


Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

183. Een studie van het effect op het milieu zou niet moeten komen na de uitwerking van een productieproject of welke politiek, welk plan of programma dan ook. Zij moet vanaf het begin worden opgenomen en uitgewerkt op een interdisciplinaire, transparante en van iedere economische en politieke druk onafhankelijke wijze. Zij moet worden verbonden met een analyse van de arbeidsomstandigheden en de mogelijke effecten op de fysieke en geestelijke gezondheid van de mensen, op de lokale economie, op de veiligheid. De economische resultaten zal men zo op een realistischere wijze kunnen voorzien, rekening houdend met de mogelijke scenario’s en eventueel vooruitlopend op de noodzaak van een grotere investering om ongewenste effecten op te lossen die kunnen worden gecorrigeerd. Het is altijd noodzakelijk toestemming te krijgen van de verschillende maatschappelijke acteurs, die verschillende perspectieven, oplossingen en alternatieven kunnen aandragen. Maar in het debat moeten de bewoners van de plaats een bevoorrechte plaats hebben: zij stellen zich de vragen over wat zij voor zich en hun eigen kinderen willen, en zij kunnen de doeleinden in aanmerking nemen die het onmiddellijk economische belang overstijgen. Men moet van het idee van “ingrijpen” in het milieu afstappen om plaats te maken voor een politiek waarover door alle betrokken partijen wordt nagedacht en gedebatteerd. Deelname vereist dat allen adequaat worden geïnformeerd over de verschillende aspecten en de verschillende risico’s en mogelijkheden, en beperkt zich niet tot een beslissing aan het begin over een project, maar houdt ook controle en constante monitoring in. Er is behoefte aan eerlijkheid en waarheid in de wetenschappelijke en politieke discussies zonder dat men zich ertoe beperkt in aanmerking te nemen wat er wel of niet door de wetgeving wordt toegestaan.

 

Wordt vervolgd                  Voor voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________

Friday -H. Pius of Pietrelcina, pr.

Padre Pio. Born 25 May 1887. Visible mystical signs performed on him on 20 Sept 1918. Beatified in 1999 and canonised on 16 June 2002.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
In a very poetic way, yesterday’s thought is expanded upon. It is a poem about the cyclical movement of world events, in two times seven opposites. In literary fashion, impermanence and vanity are hammered into it. Everything has its time, and however much God is behind it all, his intentions are unfathomable.

 

FIRST READING    Ecclesiastes 3, 1-11

Every thing that happens under heaven has its time.

From the Book of Ecclesiastes

Everything has its hour
and every thing that happens under heaven
has its time :
There is a time to give birth
and a time to die,
a time to plant
and a time to pull out the planted again,
a time to kill
and a time to heal,
a time to demolish
and a time to build,
a time to weep
and a time to laugh,
a time to mourn
and a time to dance,
a time to throw stones
and a time to pick up stones,
a time to embrace
and a time to refrain from embracing,
a time to seek
and a time to be lost,
a time to keep
and a time to cast away,
a time to tear apart
and a time to sew together,
a time to be silent
and a time to speak,
a time to love
and a time to hate,
a time for war
and a time for peace.
What does the worker gain
from that with which he tires himself out ?
I have looked at the occupations,
given by God to the children of men
to make themselves weary with them.
He has made all things excellent,
every thing for its time.
He has also put in the heart of man the whole world,
yet that man cannot comprehend the work,
that God from the beginning to the end
performed.

INTERLUDIUM      Ps. 144(143), 1a, 2abc, 3-4

Glorify the Lord, my rock.

Glorify will I the Lord, my rock,
my support and my fortress,
my protector and saviour,
my shield and my refuge.

What then is a man, Lord, that Thou carest for him,
a human child, that Thou carest for him ?
Man is no more than a whiff of wind,
his days decay like a fleeting shadow.

 

ALLELUIA      I Sam. 3, 9 ; John 6, 69b

Alleluia.
Speak, Lord, your servant listens ;
your words are words of eternal life.
Alleluia.

 

GOSPEL    Lk. 9, 18-22

Thou art the Anointed One of God.
The Son of Man must suffer much.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

Once when Jesus was praying alone
and His disciples came to Him
He asked them the question :
“Who do men say that I am?”
They answered :
“John the Baptist ,
others say : Elijah,
and others : One of the old prophets has risen.”
At this He said to them :
“But you, who do you say that I am?”
Now Peter answered :
“The Anointed One of God.”
But He expressly forbade them to say this to anyone.
“The Son of Man
– He spoke –
must suffer much
and be rejected by the elders,
high priests and scribes,
but after being put to death
He will rise on the third day.”
____________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

 

On the care of the common home

183. A study of environmental impact should not come after the elaboration of a production project or any policy, plan or programme. It should be included from the beginning and elaborated in an interdisciplinary, transparent manner independent of any economic and political pressures. It must be linked to an analysis of working conditions and the possible effects on people’s physical and mental health, on the local economy, on security. This will allow one to foresee the economic results in a more realistic way, taking into account the possible scenarios and possibly anticipating the need for greater investment to solve unwanted effects that can be corrected. It is always necessary to get consent from the various social actors, who can bring different perspectives, solutions and alternatives. But in the debate, the residents of the place should have a privileged place: they ask themselves the questions about what they want for themselves and their own children, and they can consider the ends that transcend the immediate economic interest. One must move away from the idea of “intervening” in the environment to make way for a policy that is considered and debated by all stakeholders. Participation requires all to be adequately informed about the different aspects and the different risks and possibilities, and is not limited to a decision at the beginning on a project, but also involves control and constant monitoring. There is a need for honesty and truth in scientific and political discussions without being limited to taking into account what is or is not allowed by legislation.

 

To be continued                    For previous publications scroll down

 

The Bible text in this publication is taken from
The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: