Poolse zuster, zieneres en mystica
Geboren op 25 augustus 1905
Gestorven op 5 oktober 1938

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De geschiedenis van de jonge Kerk is het verhaal van onze huidige Kerk. Het conflict in Antiochië bedreigt de eenheid en (dus) de universaliteit van de Kerk. Wij hebben het vandaag vaak over de malaise die onze Kerk doormaakt. We kijken machteloos toe hoe er onenigheid ontstaat tussen christenen die hechten aan gebruiken uit een niet zo ver verleden en christenen die vinden dat het in en met de Kerk niet snel genoeg vooruit gaat. Denken we vandaag na over de nederigheid waarmee Paulus zoekt naar een evenwicht tussen uitersten. Beseffend dat hij een diensttaak opneemt in de Kerk, weet hij dat hij deze slechts dan kan waarmaken wanneer hij in eenheid leeft met alle anderen die een diensttaak opnemen.

EERSTE LEZING             Gal. 2, 1-2.7-14 

Zij erkenden de mij geschonken genade.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,

Ik ben naar Jeruzalem gegaan,
samen met Barnabas,
en ik nam ook Titus mee.
God had te kennen gegeven dat ik moest gaan.
Ik legde hun – dat wil zeggen, de mannen van aanzien –
in besloten vergadering het evangelie voor
dat ik onder de heidenen verkondig.
Ik wilde er zeker van zijn
dat ik niet voor niets had gewerkt of zou werken.

Zij, van hun kant, zagen in
dat aan mij het evangelie was toevertrouwd voor de heidenen,
juist zoals aan Petrus het evangelie was toevertrouwd
voor de Joden.
Want Hij
die Petrus gesterkt had voor het apostelschap onder de Joden,
had mij kracht gegeven om apostel te zijn bij de heidenvolken.
Zij erkenden dus de mij geschonken genade
en zij
-dat wil zeggen Jakobus, Kefas en Johannes, die steunpilaren –
reikten Barnabas en mij de hand
als teken van gemeenschap :
Wij zouden naar de heidenen gaan,
zij naar de Joden.
Maar wij moesten wel hun armen blijven gedenken,
wat ik dan ook van harte gedaan heb.
Maar toen Kefas in Antiochië kwam
heb ik mij openlijk tegen hem verzet,
want het ongelijk was duidelijk aan zijn kant.
Eerst at hij gewoon met de heidenchristenen mee,
maar toen sommige mensen van Jakobus gekomen waren,
begon hij zich terug te trekken en zich afzijdig te houden
uit vrees voor de mannen van de besnijdenis.
De andere Joodse christenen deden aan dit spel mee ;
zelfs Barnabas liet zich door hun veinzerij meeslepen.
Toen ik zag dat hun gedrag
niet strookte met de waarheid van het evangelie,
zei ik tegen Kefas waar allen bij waren :
“Als jij, een geboren Jood,
leeft als een heiden en niet als een Jood,
met welk recht
kun je dan de heidenen dwingen om te leven als Joden ?”

TUSSENZANG             Ps. 116, 117(116), 1, 2

Gaat uit over de hele wereld
en verkondigt het evangelie aan heel de schepping
of : Alleluia.

Looft nu de Heer, alle naties der aarde,
huldigt de Heer, alle volken rondom.

Omdat Hij bij ons zijn goedheid getoond heeft;
de trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.

ALLELUIA             Mt. 11, 25

Alleluia.
Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij deze dingen
hebt geopenbaard aan kinderen.
Alleluia.

EVANGELIE          Lc. 11, 1-4

Heer, leer ons bidden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Op een keer was Jezus ergens aan het bidden.
Toen Hij ophield zei een van zijn leerlingen tot Hem :
“Heer,
leer ons bidden,
zoals Johannes het ook aan zijn leerlingen geleerd heeft.”
Hij sprak tot hen :
“Wanneer ge bidt, zegt dan :
Vader, uw Naam worde geheiligd,
uw Rijk kome.
“Geef ons iedere dag ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze zonden,
want ook wijzelf vergeven aan ieder die ons iets schuldig is.
“En leid ons niet in bekoring.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

195.  Het principe van de maximalisatie van de winst, die ernaar neigt zich van iedere andere overweging te isoleren, is een verdraaiing van het begrip economie: Als de productie stijgt, is het van weinig belang dat er ten koste van de toekomstige hulpbronnen of de gezondheid van het milieu wordt geproduceerd; als het kappen van een woud de productie vergroot, meet niemand bij deze berekening het verlies dat het in een woestijn veranderen van een gebied, de verwoesting van de biodiversiteit of het doen toenemen van de vervuiling inhoudt. Dit wil zeggen dat ondernemingen winsten maken door een uiterst gering gedeelte van de kosten te berekenen en te betalen. Men zou alleen een gedrag ethisch mogen beschouwen waarbij “de economische en maatschappelijke kosten die voortvloeien uit het gebruik van de gemeenschappelijke hulpbronnen in het milieu, op transparante wijze worden erkend en volledig worden gedragen door hen die ervan profiteren, en niet door andere volken of door de toekomstige generaties”. De instrumentele rationaliteit die alleen maar een statistische analyse van de werkelijkheid met betrekking tot de noden van het ogenblik aandraagt, is zowel aanwezig, wanneer de markt de hulpbronnen toewijst, als wanneer dat een staat een planning maakt, dat doet.

 

Wordt vervolgd        Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

____________________________________________________________________________

Wednesday – H. Faustina Kowalska, virg.

Polish nun, visionary and mystic
Born on 25 August 1905
Died on 5 October 1938

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wishes to share with you the joy of the Gospel.
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
The history of the young Church is the story of our Church today. The conflict in Antioch threatened the unity and (thus) the universality of the Church. Today, we often talk about the malaise our Church is going through. We watch helplessly as discord arises between Christians who value customs from a not-so-distant past and Christians who feel that things are not progressing fast enough in and with the Church. Today, we reflect on the humility with which Paul seeks to balance extremes. Realising that he is taking up a task of service in the Church, he knows that he can fulfil it only when he lives in unity with all others who take up a task of service.

 

FIRST READING      Gal. 2, 1-2.7-14

They recognised the grace given to me.

From the holy apostle Paul’s letter to the Galatians

Brothers and sisters,

I went to Jerusalem,
together with Barnabas,
and I also took Titus with me.
God had signalled that I should go.
I laid before them – that is, the men of distinction –
in closed session the gospel
which I preach among the Gentiles.
I wanted to make sure
that I had not worked or would work in vain.

They, for their part, recognised
that to me the gospel had been entrusted for the Gentiles,
just as Peter had been entrusted with the gospel
to the Jews.
For He
who had strengthened Peter for apostleship among the Jews,
had given me strength to be an apostle to the Gentiles.
So they recognised the grace bestowed on me
and they
– that is, James, Cephas and John, those pillars of support –
reached out to Barnabas and me
as a sign of fellowship :
We were to go to the Gentiles ,
they to the Jews.
But we were to continue to remember their poors,
which I did with all my heart.
But when Cephas came to Antioch
I openly opposed him,
for the wrong was clearly on his side.
At first he just ate with the pagan Christians,
but when some of the people of James had come,
he began to withdraw and keep aloof
for fear of the men of circumcision.
The other Jewish Christians joined in this game ;
even Barnabas got carried away by their feigned behaviour.
When I saw that their behaviour
was not consistent with the truth of the gospel,
I said to Cephas in front of everyone:
“If you, a born Jew ,
live as a Gentile and not as a Jew,
by what right
can you then force the Gentiles to live like Jews ?”

INTERLUDIUM       Ps 116, 117(116), 1, 2

Go out into all the world
and proclaim the gospel to all creation
Or : Alleluia.

Now praise the Lord, all the nations of the earth,
hail the Lord, all nations around.

Because He has shown His goodness with us;
the Lord’s faithfulness endures for ever.

 

ALLELUIA         Mt 11, 25

Alleluia.
I praise Thee, Father, Lord of heaven and earth,
because You have
revealed this to children.
Alleluia.

 

GOSPEL       Lk. 11, 1-4

Lord, teach us to pray.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

On one occasion Jesus was praying somewhere.
When He stopped, one of His disciples said to Him :
“Lord,
teach us to pray,
as John also taught his disciples.”
He spoke to them :
“When you pray, say :
Father, hallowed be thy Name,
thy kingdom come.
“Give us every day our daily bread ,
and forgive us our sins,
for we too forgive those who owe us.
“And lead us not into temptation.”

__________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On caring for the common home

195. The principle of maximising profit, which tends to insulate itself from every other consideration, is a distortion of the concept of economics: if production increases, it is of little importance that it is produced at the expense of future resources or the health of the environment; if cutting down a forest increases production, no one in this calculation measures the loss that turning an area into a desert, destroying biodiversity or increasing pollution represents. That is, companies make profits by calculating and paying an extremely small proportion of the costs. One should only consider behaviour ethical where “the economic and social costs resulting from the use of common resources in the environment are transparently recognised and fully borne by those who benefit from them, and not by other peoples or by future generations”.The instrumental rationality that only offers a statistical analysis of reality in relation to the needs of the moment is present both, when the market allocates resources, and when that a state makes a planning, does so.

 

To be continued            For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Translation of the Bible,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

____________________________________________________________________________