http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag – H. Teresia van Avila, mgd. en krkl.

Spaanse mystica en kerkleraar
Geboren 28 maart 1515
Overleden 4 oktober 1582

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
In de Efeziërsbrief lezen we op een zeer hoog theologisch niveau. Niet alleen Christus, maar ook de Kerk, die het lichaam vormt waarvan Hij het hoofd is, worden beschreven in indrukwekkend kosmologische termen. De geloofsgemeenschap (ecclesia) is hier niet langer de beperkte vergadering van de christenen, zoals in de vroege brieven beschreven wordt, maar de hele groep van gelovigen: De Kerk, in wie de volheid van de Christus nu reeds vervult ‘alles in allen’.

 

EERSTE   LEZING              Ef. 1, 15-23

God heeft Christus als Hoofd gegeven
aan de kerk die zijn lichaam is.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,

Ik heb gehoord van uw geloof in de Heer Jezus
en van uw liefde voor alle heiligen.
Daarom zeg ook ik onophoudelijk dank.
Steeds gedenk ik u in mijn gebeden.
Ik smeek de God van onze Heer Jezus Christus,
de Vader der heerlijkheid,
u de Geest te geven van wijsheid en openbaring
om Hem waarachtig te kennen.
Moge Hij uw innerlijk oog verlichten
om te zien,
hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept,
hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfdeel te midden der heiligen
en hoe overgroot zijn macht in ons die geloven.
Dezelfde sterkte en kracht heeft Hij betoond in Christus,
toen Hij Hem opwekte uit de dood
en Hem aan zijn rechterhand zette in de hemelen,
hoog boven alle heerschappijen,
machten, krachten en hoogheden
en boven elke naam die genoemd wordt,
niet alleen in deze maar ook in de toekomstige tijd.
Alles heeft God onder zijn voeten gelegd,
en Hemzelf, verheven boven alles,
heeft Hij als Hoofd gegeven aan de kerk
die zijn lichaam is,
de volheid van Hem, die het al in alles vervult.

TUSSENZANG               Ps 8, 2-3a, 4-5, 6-7

Heel uw schepping hebt Gij aan hem onderworpen.

Heer, onze Heer,
hoe ontzagwekkend is uw Naam op aarde,
hoger dan de hemel reikt uw majesteit.
Kinderen en zuigelingen laat Ge voor U spreken.

Als ik naar de hemel kijk,
het kunstwerk van uw vingers,
als ik maan en sterren zie, die Gij daar hebt gezet.
Ach, wat is de mens dan, dat Gij naar hem omziet,
‘t mensenkind, dat Gij zo voor hem zorgt ?

Niet veel minder dan een engel
hebt Gij hem geschapen,
hem omkleed met schoonheid en met pracht;
heel uw schepping aan hem onderworpen,
alles aan zijn voeten neergelegd.

 

ALLELUIA                Joh. 17, 17b, a

Alleluia.
Uw woord is waarheid, Heer,
wijd ons U toe in de waarheid.
Alleluia.

 

EVANGELIE              Lc. 12, 8-12

De heilige Geest zal u leren wat gij moet zeggen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Ik zeg u;
ieder die Mij bij de mensen belijdt,
hem zal de Mensenzoon als de Zijne erkennen bij Gods engelen.
Maar wie Mij tegenover de mensen verloochend heeft
zal verloochend worden tegenover Gods engelen.
Aan ieder die zich zal kanten tegen de Mensenzoon
zal het vergeven worden;
maar hem die de heilige Geest heeft gelasterd
zal het niet vergeven worden.
Wanneer men u brengt voor synagogen,
overheden en machthebbers,
maakt u dan niet bezorgd
over het hoe of wat van uw antwoord ter verdediging:
op dat ogenblik zal de heilige Geest u leren wat gij moet zeggen.”


Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

205. En toch is alles niet verloren, omdat de mens, die in staat is zich tot het uiterste te verlagen, zichzelf ook kan overtreffen, opnieuw voor het goede kan kiezen en kan verbeteren ondanks welke psychologische en maatschappelijke conditionering dan ook die het wordt opgelegd. Het is in staat eerlijk naar zichzelf te kijken, om de eigen afkeer bloot te leggen en nieuwe wegen naar de ware vrijheid in te slaan. Er bestaan geen systemen die een open staan voor het goede, de waarheid en de schoonheid, noch het vermogen om te reageren op wat God in het diepst van ons hart blijft aanmoedigen, volledig doen. Aan iedereen van deze wereld vraag ik deze eigen waardigheid, die niemand gerechtigd is hem af te nemen, niet te vergeten.

 

Wordt vervolgd            Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________

Saturday – St Teresa of Avila, virg. and clgm.

Spanish mystic and church teacher
Born 28 March 1515
Died 4 October 1582

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to make You partakers of the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
In the Ephesians letter, we read at a very high theological level. Not only Christ, but also the Church, which forms the body of which He is the head, are described in impressively cosmological terms. The community of faith (ekklesia) here is no longer the limited assembly of Christians, as described in the early epistles, but the whole group of believers: the Church, in whom the fullness of the Christ is already fulfilling ‘all in all’.

 

FIRST READING    Eph. 1:15-23

God has given Christ as Head
to the church which is his body.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of Ephesus

Brothers and sisters,

I have heard of your faith in the Lord Jesus
and of your love for all the saints.
Therefore I too give thanks unceasingly.
Always I remember you in my prayers.
I implore the God of our Lord Jesus Christ,
the Father of glory,
to give you the Spirit of wisdom and revelation
to know Him truly.
May He enlighten your inner eye
to see,
how great is the hope to which He calls you,
how rich is the glory of his inheritance in the midst of the saints
and how great his power in us who believe.
The same strength and power He demonstrated in Christ,
when He raised Him from the dead
and set Him at His right hand in the heavens,
high above all dominions,
powers, might and highnesses
and above every name mentioned,
not only in this age but also in the age to come.
Everything God has put under his feet,
and Himself, exalted above all things,
He has given as Head to the church
who is his body,
the fullness of Him Who fulfils all in all.

INTERLUDIUM       Ps 8, 2-3a, 4-5, 6-7

All Your creation You have subjected to Him.

Lord, our Lord,
how awesome is thy Name on earth,
higher than heaven does thy majesty reach.
Children and infants Ye let speak for Thee.

When I look up to heaven,
the artwork of thy fingers,
when I see the moon and stars which Thou hast set there.
Ah, what is man then, that Thou dost look upon him,
the child of man, that Thou dost so care for him ?

Not much less than an angel
Thou hast created him,
clothed him with beauty and with splendour;
all thy creation subject to Him,
laid all things at his feet.

 

ALLELUIA                John 17, 17b, a

Alleluia.
Your word is truth, Lord,
consecrate us to You in truth.
Alleluia.

 

GOSPEL                Lk. 12, 8-12

The Holy Spirit will teach you what you should say.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

At that time Jesus said to his disciples:
“I say to you;
everyone who confesses Me among men ,
him shall acknowledge the Son of Man as his own before the angels of God.
But whoever denies Me before men
will be denied before God’s angels.
To anyone who will side against the Son of Man
will be forgiven;
but him who has blasphemed the Holy Spirit
shall not be forgiven.
When one brings you before synagogues,
authorities and rulers,
do not worry
about the how or what of your answer in defence:
at that time the Holy Spirit will teach you what thou must say.”

___________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

 

On the care of the common home

205. And yet all is not lost, because man, capable of lowering himself to the limit, is also able to surpass himself, to choose the good once again and to improve despite whatever psychological and social conditioning is imposed on it. It is able to take an honest look at itself, to expose its own aversions and open up new paths to true freedom. There are no systems in existence that fully do an openness to goodness, truth and beauty, nor the ability to respond to what God continues to encourage in the depths of our hearts. To everyone of this world, I ask not to forget this own dignity that no one is entitled to take away from him.

 

To be continued                     For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this publication is taken from The New Translation of the Bible,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: