http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag – H. Antonius Maria Claret, b.

Aartsbisschop in 1850 van het diocees Santiago de Cuba.
Heilig verklaard op 7 mei 1950

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Deze week besluiten we de Efeziërsbrief met een liturgische meditatie waarin de onderstroom van de geloofshouding belicht wordt. Na een leerstellig gedeelte, waarin Paulus gepoogd heeft om het geheim van God te doorgronden, volgt een reeks aansporingen die een zicht geven op een nieuwe levensstijl, die correspondeert met Gods openbaring. De morele gedragsregels worden hier uitdrukkelijk op Christus zelf, en op zijn handelen en optreden betrokken. Wij moeten Hem navolgen. Dan worden wij kinderen van het licht, en lichtdragers in een duistere wereld.

EERSTE LEZING                 Ef. 4, 32 -5,8
Leidt een leven van liefde naar het voorbeeld van Christus.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,

Wees goed voor elkaar en hartelijk.
Vergeeft elkaar zoals God u vergeven heeft in Christus.

Weest navolgers van God
zoals het geliefde kinderen past.
Leidt een leven van liefde naar het voorbeeld van Christus,
die ons heeft bemind en zich voor ons heeft overgeleverd
als offergave en slachtoffer,
God tot een lieflijke geur.

Ontucht en onzedelijkheid, in welke vorm dan ook,
of hebzucht mag onder u zelfs niet ter sprake komen.
Heiligen betaamt dit niet.
Evenmin past u schandelijke, grove of dubbelzinnige taal
maar veeleer dankzegging.
Beseft het goed :
geen ontuchtige, of onreine, of geldgierige
-wat hetzelfde is als een afgodendienaar –
heeft enig erfdeel in het koninkrijk van Christus en van God.
Laat niemand u met loze woorden misleiden :
om zulke dingen komt Gods toorn over de ongehoorzamen.
Doet niet met hen mee.
Eens waart gij duisternis,
nu zijt gij licht door uw gemeenschap met de Heer.
Leeft dan ook als kinderen van het licht.

TUSSENZANG                  Ps. 1, 1-2, 3, 4, 6

Weest navolgers van God
zoals het geliefde kinderen past
                        (Ef. 5, 1)

Gelukkig de man die weigert te doen
wat goddelozen hem raden ;
die niet de wegen der zondaars gaat,
niet zit te midden der spotters ;
maar die zijn geluk vindt in ‘s Heren wet,
haar dag en nacht overweegt.

Hij is als een boom, aan het water geplant,
die vruchten draagt op zijn tijd ;
des zomers verdorren zijn bladeren niet,
maar al wat hij doet brengt hem voorspoed.

De goddelozen vergaat het zo niet :
de wind blaast hen weg als kaf.
De Heer immers let op de weg der gerechten,
de weg van de zondaars loopt dood.

 

ALLELUIA            II Tess. 2, 14

Alleluia.
God heeft ons geroepen
door de verkondiging van het evangelie,
opdat wij de heerlijkheid
van onze Heer Jezus Christus zouden verwerven.
Alleluia.

EVANGELIE                  Lc. 13, 10-17
Behoorde deze dochter van Abraham
niet van haar boeien bevrijd te worden op de sabbatdag ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Eens onderrichtte Jezus op sabbat in een van de synagogen,
toen er plotseling een vrouw kwam
die – bezeten door een geest – achttien jaar lang ziek was ;
zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten.
Toe Jezus haar zag
riep Hij haar bij zich en sprak :
“Vrouw, ge zijt van uw ziekte verlost.”
Hij legde haar de handen op
en op hetzelfde ogenblik richtte zij zich op
en zij verheerlijkte God.
Geërgerd omdat Jezus op sabbat genas,
nam nu de overste van de synagoge het woord
en sprak tot het volk :
“Zes dagen zijn er waarop gewerkt moet worden.
“Komt u dus op die dagen laten genezen
en niet op de sabbatdag.”
Jezus gaf hem ten antwoord :
“Huichelaars !
“Maakt niet ieder van u op sabbat
zijn os of ezel van de voederbak los
om hem naar de drinkplaats te voeren ?
“En behoorde dan deze vrouw,
– nog wel een dochter van Abraham –
die niet minder dan achttien jaar lang
door de duivel is gebonden,
niet van die boeien bevrijd te worden op de sabbatdag ?”
Toe Hij dit zei stonden al zijn tegenstanders beschaamd.
Maar heel de menigte verheugde zich
over al de heerlijke daden die Hij verrichtte.


Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

214. De politiek en de verschillende verenigingen komt het toe zich in te spannen voor de vorming van het geweten. Dit komt ook de Kerk toe. Alle christelijke gemeenschappen hebben een belangrijke rol te vervullen in deze opvoeding. Ik hoop evenzo dat op onze seminaries en in de religieuze huizen van vorming men opvoedt tot een verantwoordelijke soberheid, tot een erkentelijke beschouwing van de wereld, tot de zorg voor de broosheid van de armen en het milieu. Daar er veel op het spel staat, hebben wij, zoals er instellingen die macht hebben, om tegen aanvallen op het milieu boetes op te leggen, er evenzeer behoefte aan onszelf te controleren en elkaar op te voeden.

 

Wordt vervolgd                          Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________________                Monday – Saint Anthony Maria Claret, b. 

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
This week we conclude the Ephesians letter with a liturgical meditation highlighting the undercurrent of the attitude of faith. After a doctrinal section, in which Paul attempted to fathom the mystery of God, there follows a series of exhortations that provide a view of a new lifestyle that corresponds to God’s revelation. The moral code of conduct here is explicitly applied to Christ himself, and to his actions and conduct. We are to imitate Him. Then we become children of light, and light-bearers in a dark world.

 

FIRST READING                 Eph. 4:32-5:8
Lead a life of love after the example of Christ.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of Ephesus

Brothers and sisters,

Be good to one another and cordial.
Forgive one another as God has forgiven you in Christ.

Be imitators of God
as befits beloved children.
Lead a life of love after the example of Christ,
who loved us and gave himself up for us
as sacrifice and victim,
God to a sweet smell.

Fornication and immorality, in any form ,
or greed should not even be discussed among you.
This does not befit saints.
Nor is shameful, coarse or ambiguous language befitting you
but rather thanksgiving.
Realise well :
No fornicator, or unclean, or greedy for money
-which is the same as an idolater-
has any inheritance in the kingdom of Christ and of God.
Let no one deceive you with empty words :
For such things God’s wrath comes upon the disobedient.
Do not join them.
Once ye were darkness,
now you are light through your fellowship with the Lord.
Live therefore as children of light.

INTERLUDIUM       Ps. 1, 1-2, 3, 4, 6

Be imitators of God
As befits beloved children
(Eph. 5, 1)

Happy the man who refuses to do
what wicked men advise him ;
who does not go the ways of sinners,
does not sit in the midst of mockers;
but who finds his happiness in the Lord’s law,
contemplating it day and night.

He is like a tree, planted by the water,
which bears fruit in its time;
In summer his leaves do not wither,
but all that he does brings him prosperity.

The wicked do not fare so :
The wind blows them away like chaff.
For the Lord watches the way of the dishes,
the way of sinners is a dead end.

 

ALLELUIA                     2 Thess. 2, 14

Alleluia.
God has called us
through the proclamation of the gospel,
that we might obtain the glory
of our Lord Jesus Christ.
Alleluia.

 

GOSPEL                Lk. 13, 10-17
Did this daughter of Abraham
not be freed from her chains on the Sabbath day ?

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

Once Jesus was teaching on Sabbath in one of the synagogues ,
when suddenly a woman came
who – possessed by a spirit – had been ill for eighteen years ;
she was bent over and could not raise herself at all.
When Jesus saw her
He called her to Himself and spoke :
“Woman, thou art delivered from thy sickness.”
He laid his hands on her
and at the same moment she stood up
and she glorified God.
Annoyed because Jesus healed on Sabbath,
now the leader of the synagogue took the floor
and spoke to the people :
“Six days are there on which to work.
“So come and be healed on those days
and not on the Sabbath day.”
Jesus answered him in reply :
“Hypocrites !
“Does not every one of you on the Sabbath
loosen his ox or donkey from the manger
to carry him to the watering place ?
“And did then this woman,
– yet a daughter of Abraham –
who for no less than eighteen years
bound by the devil,
not to be freed from those chains on the Sabbath day?”
When He said this, all His opponents were ashamed.
But all the crowd rejoiced
at all the glorious deeds He performed.

________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

 

On the care of the common home

214. Politics and the various associations are entitled to make efforts for the formation of conscience. It is also due to the Church. All Christian communities have an important role to play in this education. Similarly, I hope that in our seminaries and in the religious houses of formation, people are educated to responsible sobriety, to an appreciative contemplation of the world, to concern for the fragility of the poor and the environment. Since the stakes are high, as there are institutions with power to impose fines against attacks on the environment, we equally need to check ourselves and educate each other.

 

To be continued                      For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Translation of the Bible
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

_________________________________________________________________________

                                     

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: