http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag in de dertigste week

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Reeds in het Oude Testament leren wij dat God trouw is, ondanks menselijke ontrouw. Voor Paulus brengt ook de weigering van de joden om de Messias te erkennen, vruchten voort. Het is immers deze weigering die verhindert dat Paulus zich beperkt tot de verkondiging van de verrezen Heer onder de joodse gelovigen. Verdreven uit de synagoge en uit de joodse gemeenschap, zal hij het evangelie verkondigen aan niet-gelovigen. Ook zij worden door God bemind, ook zij maken deel uit van het verbond tussen God en mensen. God kent geen berouw over zijn eens geschonken genade
(vers 29). Daarom mogen, kunnen en willen wij blijven bidden voor allen die Hem uit hun leven bannen.

 

EERSTE LEZING                    Fil. 1, 18b-26

Voor mij toch is het leven Christus en het sterven winst.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Filippi

Broeders en zusters,

Hoe dan ook, Christus wordt verkondigd,
met of zonder bijbedoeling.
En daarover verheug ik mij.

En ik zal mij ook blijven verheugen.
Want ik weet dat dit zal uitlopen op mijn redding,
dank zij uw gebed
en de bijstand van de Geest van Jezus Christus.
Dit is mijn vurig verlangen en mijn vaste hoop :
dat ik in niets beschaamd zal staan
en dat – zoals steeds, ook nu –
Christus in volle openbaarheid
zal worden verheerlijkt in mijn persoon,
of ik leven moet of sterven.
Voor mij toch is het leven Christus
en het sterven winst.
Maar blijf ik leven,
dan wacht mij vruchtbare arbeid.
Daarom weet ik niet wat ik moet kiezen.
Ik word naar twee kanten getrokken :
ik verlang heen te gaan om met Christus te zijn
want dat is verreweg het beste.
Maar voor u is het nuttiger dat ik nog hier blijf.
En omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik ook
dat ik zal blijven leven en gespaard zal blijven voor u allen,
tot uw vooruitgang en de vreugde van uw geloof.
Dan zult gij wanneer ik weer bij u kom,
een nieuwe reden hebben om op mij te roemen in Christus Jezus.

TUSSENZANG               Ps. 42(41), 2,3, 5

Mijn ziel heeft dorst naar God, de God die leeft.

Zoals het hert de beekjes zoekt,
zo zoekt mijn geest naar U, mijn God.

Mijn ziel heeft dorst naar God, de God die leeft,
zal ik Hem ooit bereiken en zijn Aanschijn zien ?

Ik denk er aan met weemoed in het hart,
hoe ik naar Gods verblijf trok in de mensenstroom :
ik liep vooraan in deze feeststoet mee,
terwijl rondom mij lof en jubel klonken.

 

ALLELUIA                      1 Joh. 2, 5

Alleluia.
Wie het woord van de Heer bewaart,
in Hem is waarlijk Gods liefde volkomen.
Alleluia.

 

EVANGELIE                 Lc. 14, 1, 7-11

Al wie zichzelf verheft zal vernederd,
en wie zichzelf vernedert zal verheven worden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Toen Jezus op een sabbat
het huis van een van de voornaamste Farizeeën binnenging
om er de maaltijd te gebruiken,
hielden zij Hem voortdurend in het oog.
Daar Hij opmerkte
hoe de genodigden de voornaamste plaatsen aan tafel uitzochten,
hield Hij hun de volgende gelijkenis voor :
“Wanner gij door iemand op een bruiloft wordt genodigd,
ga dan niet aanliggen op de voornaamste plaats.
“Het zou kunnen zijn,
dat er door uw gastheer iemand is uitgenodigd
die voornamer is dan gij,
en dat degene die u en hem genodigd heeft u komt zeggen :
Sta uw plaats aan hem af.
Dan zoudt ge vol schaamte de minste plaats moeten innemen.
“Maar wanneer ge ergens genodigd wordt,
ga dan op de minste plaats aanliggen.
“Als degene die u heeft uitgenodigd dan komt
zal hij u zeggen : Vriend, ga wat hoger op.
“Zo zal u eer te beurt vallen
in het oog van allen die met u aanliggen.
“Want al wie zichzelf verheft zal vernederd,
en wie zichzelf vernedert zal verheven worden.”


Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

219. Het is echter niet voldoende dat ieder zich betert om een zo complexe situatie als die waarmee de huidige wereld wordt geconfronteerd, onder ogen ziet, op te lossen. De individuen afzonderlijk kunnen het vermogen en de vrijheid om de logica van de instrumentele rede verliezen en uiteindelijk bezwijken voor een consumptisme zonder ethiek en zonder zin voor de maatschappij en het milieu. Op maatschappelijke problemen moet men antwoorden met communicatienetwerken, niet met de pure som van individuele goede daden: “De eisen van dit werk zullen zo immens zijn dat de mogelijkheden van persoonlijke initiatieven en de samenwerking van individualistisch gevormde individuen niet in staat zullen zijn hieraan te beantwoorden. Er zal een bundeling van krachten en een eenheid van bijdragen noodzakelijk zijn”. Een ecologische bekering die vereist is om een dynamiek van een duurzame verandering te weeg te brengen, is ook een gemeenschappelijke verandering.

 

Wordt vervolgd                        Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

______________________________________________________________________________________

Saturday in the thirtieth week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration

Already in the Old Testament we learn that God is faithful despite human unfaithfulness. For Paul, even the refusal of the Jews to acknowledge the Messiah brings fruit. Indeed, it is this refusal that prevents Paul from limiting himself to proclaiming the risen Lord among Jewish believers. Expelled from the synagogue and the Jewish community, he will proclaim the gospel to non-believers. They too are loved by God, they too are part of the covenant between God and man. God knows no repentance for his once-given grace (verse 29).
Therefore, we may, can and will continue to pray for all those who banish Him from their lives.

 

FIRST READING       Phil. 1, 18b-26

Yet for me to live is Christ and to die is gain.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of
Philippi

Brothers and sisters,

Either way, Christ is proclaimed,
with or without ulterior motives.
And for that I rejoice.

And I will also continue to rejoice.
For I know that this will culminate in my salvation,
thanks to your prayer
and the assistance of the Spirit of Jesus Christ.
This is my fervent desire and my firm hope :
That I will be ashamed in nothing
and that – as always, even now –
Christ will be glorified
in my person,
whether I live or die.
For me anyway, to live is Christ
and dying gain.
But do I remain alive,
then fruitful labour awaits me.
That is why I do not know what to choose.
I am drawn in two directions :
I long to go to be with Christ
because that is by far the best.
But it is more useful for you that I remain here.
And because I am convinced of this, I also know
that I will continue to live and be spared for you all,
to your progress and the joy of your faith.
Then when I come to you again, ye shall
have a new reason to glory on me in Christ Jesus.

INTERLUDIUM      Ps. 42(41), 2,3, 5

My soul thirsts for God, the God who lives.

As the deer seeks the brooks,
so my spirit seeks Thee, my God.

My soul thirsts for God, the God who lives,
will I ever reach Him and see his Face?

I think of it with wistfulness in my heart,
how I went to God’s abode in the crowd:
I walked at the front of this festive procession,
while all around me praise and jubilation resounded.

 

ALLELUIA                 1 Jn 2:5

Alleluia.
Whoever keeps the word of the Lord,
in Him truly is God’s love complete.
Alleluia.

 

GOSPEL           Lk. 14:1, 7-11

All who exalt themselves will be humbled,
and he who humbles himself will be exalted.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

When on a Sabbath Jesus
entered the house of one of the chief Pharisees
to have the meal there,
they kept a constant eye on Him.
Since He noticed
how the guests chose the most important places at the table,
He told them the following parable:
“When thou art invited by anyone to a wedding ,
do not take the first place.
“It might be ,
that your host has invited someone
who is more distinguished than thou,
and that the one who invited you and him comes to say to you :
Resign your seat to him.
Then you would have to take the least place full of shame.
“But when ye are invited somewhere,
take the least place.
“When the one who invited you comes
he will say to you: Friend, go up a little higher.
“Thus you will be honoured
in the sight of all who lie down with you.
“For all who exalt themselves will be humbled,
and he who humbles himself shall be exalted.”

__________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On caring for the common home

219. However, it is not enough for each individual to improve to face such a complex situation as the one facing the present world. Individuals individually may lose the ability and freedom to follow the logic of instrumental reason and end up succumbing to a consumerism without ethics and without meaning for society and the environment. Social problems must be answered with communication networks, not with the sheer sum of individual good deeds: “The demands of this work will be so immense that the possibilities of personal initiatives and the cooperation of individualistically formed individuals will not be able to meet them. A joining of forces and a unity of contributions will be necessary”.  An ecological conversion required to create a momentum of sustainable change is also a communal change.

 

To be continued                 For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this publication is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

______________________________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: