http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag – H. Cecillia, mgd. en mrt.

Cecillia is een Romeinse heilige en stierf de marteldood omstreeks 230

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

In deze lezing wordt het oordeel beschreven aan de hand van het traditionele beeld van de oogst, maar het beeld is dubbel: het gaat over maaien en persen. De wijnoogst staat in de Schrift steeds als beeld voor de straf. Wellicht komt dit door de rode wijn, die naar het bloed verwijst. Daarbij komt nog de toegevoegde uitleg: de grote perskuip van Gods toorn. De graanoogst en het maaien daarentegen zijn vaak symbolen voor de scheiding tussen goeden en kwaden. Het oordeel heeft twee aspecten: voor de goeden spreekt het van bevrijding, redding en verzameling (in schoven), maar voor de bozen verwijst het naar de straf (kaf, vuur).

EERSTE LEZING                  Apok. 14, 14-19

Het uur om te maaien is gekomen ;
overrijp werd de oogst van de aarde.

Uit de openbaring van de heilige apostel Johannes

Ik, Johannes, keek toe en ik zag een witte wolk ;
en op de wolk zat Iemand, een Mensenzoon gelijk,
met een gouden kroon op zijn hoofd
en een scherpe sikkel in zijn hand.
En een andere engel kwam uit de tempel
en die riep met luide stem tot Hem die op de wolk gezeten was :
“Sla uw sikkel erin en maai
want het uur om te maaien is gekomen ;
overrijp werd de oogst van de aarde.”
Toen wierp Hij die op de wolk was gezeten, zijn sikkel op aarde
en de aarde werd afgemaaid.
En weer kwam een engel uit de tempel in de hemel te voorschijn
en ook hij droeg een scherpe sikkel.
En een andere engel,
aangesteld over het vuur, kwam van het altaar
en hij riep met luide stem tot hem die de scherpe sikkel droeg :
“Sla uw scherpe sikkel erin
en oogst de trossen van de wijngaard der aarde
want zijn druiven zijn rijp.”
Toen wierp de engel zijn sikkel op de aarde
en oogstte de wijngaard der aarde.
En hij wierp de trossen in de grote perskuip van Gods toorn.

TUSSENZANG                Ps. 96(95), 10, 11-12, 13

Rechtvaardig zal de Heer de wereld regeren.

Zegt tot elkander : de Heer regeert !
Onwrikbaar heeft Hij de aarde geschapen,
de volken bestuurt Hij met billijkheid.

Dan straalt de hemel en jubelt de aarde,
de zee neuriet mee met al wat daar leeft ;
de velden zwaaien met al hun gewassen,
de woudreuzen buigen hun kruin.

Zij juichen de Heer toe omdat Hij komt,
Hij komt als koning der aarde.
Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren,
de volkeren eerlijk en trouw.

ALLELUIA                        Lc. 21, 28

Alleluia.
Richt u op en heft uw hoofden omhoog
want uw verlossing komt nabij.
Alleluia.

EVANGELIE                   Lc. 21, 5-11

Geen steen zal op de andere gelaten worden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd merkten sommigen op
hoe de tempel daar prijkte
met zijn fraaie stenen en wijgeschenken,
maar Jezus zei :
“Wat ge daar ziet :
Er zal een tijd komen
dat er geen steen op de andere gelaten zal worden :
Alles zal verwoest worden.”
De leerlingen vroegen Hem nu :
“Meester, wanneer zal dat dan gebeuren ?”
Maar Hij zei :
“Weest op uw hoede dat gij niet in dwaling gebracht wordt.
“Want velen zullen optreden in mijn Naam
en zij zullen zeggen : Ik ben het, en : Het ogenblik is nabij.
“Loopt niet achter hen aan.
“En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten,
laat u dan niet uit het veld slaan.
“Dat alles moet wel eerst gebeuren
maar het einde volgt niet terstond.”
Toen sprak Hij tot hen :
“Er zal strijd zijn van volk tegen volk
en van koninkrijk tegen koninkrijk ;
er zullen hevige aardbevingen zijn,
en hongersnood en pest,
nu hier dan daar,
schrikwekkende dingen
en aan de hemel geweldige tekenen.”


Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

Aan gene zijde van de zon 

243. Op het einde zullen wij van aangezicht tot aangezicht de oneindige schoonheid van God ontmoeten en zullen wij met vreugdevolle bewondering het mysterie van het heelal kunnen lezen, dat samen met ons zal delen in de volheid zonder einde. Ja, wij zijn op weg naar de sabbat van de eeuwigheid, naar het nieuwe Jeruzalem, naar het gemeenschappelijke huis van de hemel. Jezus zegt ons: “Zie, Ik maak alles nieuw” (Openb. 21, 5). Het eeuwige leven zal een gedeelde verwondering zijn, waar ieder schepsel, lichtend veranderd, zijn plaats zal innemen en de definitief bevrijde armen iets te bieden zal hebben.

Wordt vervolgd                    Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

___________________________________________________________________________

Tuesday – St Cecillia, virg. and Mar.

Cecillia is a Roman saint and died a martyr’s death around 230

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration

This reading describes judgement using the traditional image of the harvest, but the image is twofold: it is about reaping and pressing. The wine harvest is always in Scripture as an image of punishment. Perhaps this is because of the red wine, which refers to the blood. Added to this is the added explanation: The great pressing vat of God’s wrath. The grain harvest and reaping, on the other hand, are often symbols of the separation between good and evil. Judgement has two aspects: For the good it speaks of deliverance, salvation and gathering (in sheaves), but for the wicked it refers to punishment (chaff, fire).

 

FIRST READING       Apok. 14, 14-19

The hour to reap has come ;
overripe became the harvest of the earth.

From the revelation of the holy apostle John

I, John, looked on, and I saw a white cloud ;
and on the cloud sat Someone, a Son of Man alike,
with a golden crown upon his head
and a sharp sickle in his hand.
And another angel came out of the temple
and who called with a loud voice to Him who was seated on the cloud :
“Strike thy sickle in it and reap
for the hour to reap has come ;
overripe was the harvest of the earth.”
Then He who was seated on the cloud cast his sickle on the earth
and the earth was mown down.
And again an angel emerged from the temple in heaven
and he too carried a sharp sickle.
And another angel,
appointed over the fire, came down from the altar
and he called with a loud voice to him who carried the sharp sickle :
“Strike your sharp sickle into it
and harvest the bunches of the vineyard of the earth
for its grapes are ripe.”
Then the angel threw his sickle on the earth
and harvested the vineyard of the earth.
And he cast the bunches into the great pressing pit of God’s wrath.

INTERLUDIUM       Ps. 96(95), 10, 11-12, 13

Justly shall the Lord rule the world.

Say to one another : The Lord rules!
Unshakably He created the earth,
He rules the nations with fairness.

Then the heavens shine and the earth rejoices,
the sea hums along with all that lives there;
the fields sway with all their crops,
the forest giants bow their heads.

They cheer the Lord because He is coming,
He is coming as King of the Earth.
Righteously He will rule the world,
the peoples fair and faithful.

 

ALLELUIA        Lk 21, 28

Alleluia.
Lift up yourselves and lift up your heads
For your salvation is drawing near.
Alleluia.

 

GOSPEL        Lk. 21, 5-11

No stone shall be left upon another.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

In those days some noted
how the temple there adorned
with its fine stones and gifts of wisdom,
but Jesus said :
“What ye see there :
A time will come
when no stone will be left on the other :
Everything will be destroyed.”
The disciples now asked Him :
“Master, when will that happen?”
But He said :
“Beware lest ye be led astray.
“For many will act in my Name
and they will say : It is I, and : The time is at hand.
“Do not run after them.
“And when ye hear of wars and disturbances ,
do not be put off.
“All that must happen first
but the end does not follow at once.”
Then He spoke to them :
“There will be strife of people against people
and of kingdom against kingdom ;
there will be violent earthquakes ,
and famine and pestilence,
now here then there,
terrifying things
and in the sky terrific signs.”

_____________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On caring for the common home

Beyond the sun

243. In the end, we will meet face to face the infinite beauty of God and will be able to read with joyful admiration the mystery of the universe, which will share with us in the fullness without end. Yes, we are on our way to the Sabbath of eternity, to the new Jerusalem, to the common house of heaven. Jesus tells us, “Behold, I make all things new” (Rev 21:5) . Eternal life will be a shared wonderment, where every creature, radiantly changed, will take its place and have something to offer the definitively liberated poor.

 

To be continued                       For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

__________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: