http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag – Vijfde dag van het Kerstoctaaf

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Aan het kind Jezus worden alle voorschriften van de Wet van Mozes voltrokken. Simeon belichaamt de hoop en het vertrouwen van dit volk dat God zal komen, en vertroosting zal brengen doorheen zijn Gezalfde. In Jezus, het kind van eenvoudige mensen, ‘ziet’ Simeon dat God zijn woord houdt. Jezus is degene in wie God heil en redding brengt, bij zijn eigen volk en voor alle mensen. In Jezus breekt het licht van God door.  De hemel straalt en de aarde jubelt (Ps 96). Ook Simeon looft God. Maar tegenover Jezus kan men niet neutraal blijven. Wie Hem aanvaard en in Hem gelooft, moet ook leven en liefhebben zoals Hij. Pas dan kent men God en is men in het licht. Dan staan wij op ten leven.

 

EERSTE LEZING              1 Joh. 2, 3-11

Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Hoe weten wij dat wij God kennen ?
Er is maar één bewijs :
Dat we ons houden aan zijn geboden.
Wie zegt dat hij Hem kent
maar zich niet stoort aan zijn geboden
is een leugenaar ;
in zo iemand woont de waarheid niet.
Maar in een mens die gehoorzaam is aan Gods woord
heeft zijn liefde werkelijk haar volmaaktheid bereikt ;
dan weten we zeker dat we ‘in Hem’ zijn.
Wie aanspraak maakt op verbondenheid met God
moet leven juist zoals Christus geleefd heeft.
Vrienden,
ik leg u geen nieuw gebod op.
Het is het oude gebod dat gij altijd gehad hebt ;
het is de boodschap die gij vanaf het begin hebt gehoord.
Toch is het ook weer een nieuw gebod
en dat geldt van Christus maar ook van u :
Want de duisternis gaat voorbij
en het waarachtige licht schijnt reeds.
Wie zegt in het licht te zijn maar zijn broeder haat
die is nog steeds in duisternis.
Wie zijn broeder liefheeft
blijft in het licht
en hij komt niet ten val.
Maar wie zijn broeder haat
is in duisternis.
Hij tast in het donker
en hij weet niet waarheen zijn weg hem voert,
want de duisternis heeft hem blind gemaakt.

TUSSENZANG         Ps. 96(95), 1-2a, 2b-3, 5b-6

De hemel straalt en de aarde jubelt.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zingt voor de Heer, alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.

Verkondigt zijn heil alle dagen.
Meldt aan de naties zijn heerlijkheid,
zijn wondere daden aan alle volken.

Hij is de schepper van het heelal.
Pracht en verhevenheid gaan voor Hem uit,
macht en luister vervullen zijn woning.

 

ALLELUIA              Joh. 1, 14 en 12b

Alleluia.
Het Woord is vlees geworden
en heeft onder ons gewoond.
Aan allen die Hem aanvaarden
gaf Hij het vermogen
om kinderen van God te worden.
Alleluia.

 

EVANGELIE                       Lc. 2, 22-35

Een licht dat voor de heidenen straalt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Toen de tijd aanbrak
waarop Maria en het Kind volgens de Wet van Mozes
gereinigd moesten worden,
brachten zijn ouders Jezus naar Jeruzalem
om Hem aan de Heer op te dragen,
volgens het voorschrift van de Wet des Heren :
Elke eerstgeborene van het mannelijk geslacht
moet aan de Heer worden toegeheiligd,
en om volgens de bepaling van de Wet des Heren
een offer te brengen,
namelijk een koppel tortels of twee jonge duiven.
Nu leefde er in Jeruzalem een zekere Simeon,
een wetgetrouw en vroom man
die Israëls vertroosting verwachtte,
en de heilige Geest rustte op hem.
Hij had een godsspraak ontvangen van de heilige Geest
dat de dood hem niet zou treffen
voordat hij de Gezalfde des Heren zou hebben aanschouwd.
Door de Geest gedreven was hij naar de tempel gekomen.
Toen de ouders het kind Jezus daar binnenbrachten
om aan Hem het voorschrift der Wet te vervullen,
nam ook hij het kind in zijn armen
en verkondigde Gods lof met de woorden :
“Uw dienaar laat Gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan :
Mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd
dat Gij voor alle volken hebt bereid;
een licht dat voor de heidenen straalt,
een glorie voor uw volk Israël.”
Zijn vader en moeder stonden verbaasd
over wat van Hem gezegd werd.
Daarop sprak Simeon over hen een zegen uit
en hij zei tot Maria, zijn moeder :
“Zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël,
tot een teken dat weersproken wordt,
opdat de gezindheid van vele harten openbaar moge worden ;
en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

34. Waarschijnlijk stoort het ons ons bewust te worden van het uitsterven van een zoogdier of een vogel vanwege hun grotere zichtbaarheid. Maar voor een goed functioneren van de ecosystemen zijn ook paddenstoelen, algen, wormen, kleine insecten, reptielen en de ontelbare variëteit aan micro-organismen noodzakelijk. Enkele weinig talrijke soorten, die gewoonlijk onopgemerkt blijven, spelen een fundamentele kritieke rol om het evenwicht van een plaats te stabiliseren. Het menselijk wezen moet weliswaar ingrijpen, wanneer een geosysteem in een kritieke fase komt, maar tegenwoordig is het niveau van menselijk ingrijpen in een zo complexe werkelijkheid als de natuur zodanig dat de rampen die door het menselijk wezen voortdurend worden veroorzaakt, een nieuw ingrijpen erdoor noodzakelijk maken, zodat de menselijke activiteit alomtegenwoordig wordt met alle risico’s van dien. Zo ontstaat een vicieuze cirkel waarbij het ingrijpen van het menselijk wezen om een moeilijkheid op te lossen vaak de situatie uiteindelijk nog maar erger maakt. Veel vogels en insecten die uitsterven op grond van de door de technologie geschapen giftige pesticiden, zijn bijvoorbeeld nuttig voor de landbouw zelf en het verdwijnen ervan zal moeten worden gecompenseerd met weer een technologisch ingrijpen, dat waarschijnlijk nieuwe schadelijke effecten ten gevolge zal hebben. De inspanningen van geleerden en technici die de door het menselijk wezen veroorzaakte problemen trachten op te lossen, zijn prijzenswaardig en soms bewonderenswaardig. Maar wanneer wij naar de wereld kijken, dan merken wij op dat dit niveau van menselijk ingrijpen, vaak ten dienste van het geld en het consumptisme, in werkelijkheid ervoor zorgt dat de aarde waarop wij leven, minder rijk en mooi wordt, steeds meer begrensd en grijs, terwijl tegelijkertijd de ontwikkeling van de technologie en het aanbod voor de consumptie onbegrensd blijft toenemen. Zo lijkt het dat wij ons wijsmaken een onherhaalbare en niet terug te krijgen schoonheid te kunnen vervangen door een andere, door ons geschapen.

 

 

Wordt vervolgd            Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________

Wednesday – Fifth day of the Christmas Octave

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
To the child Jesus all the precepts of the Law of Moses are fulfilled. Simeon embodies the hope and trust of this people that God will come, and bring comfort through his Anointed One. In Jesus, the child of simple people, Simeon ‘sees’ that God keeps his word. Jesus is the one in whom God brings salvation and redemption, to his own people and to all people. In Jesus, the light of God breaks through.  The heavens shine and the earth shines with joy (Ps 96). Simeon also praises God. But one cannot remain neutral towards Jesus. Whoever accepts Him and believes in Him, must also live and love like Him. Only then one knows God and is in the light. Then we rise to life.

 

FIRST READING     1 Jn 2:3-11

He who loves his brother remains in the light.

From the First Letter of the Holy Apostle John

My friends,

How do we know that we know God?
There is only one proof :
That we keep His commandments.
Who says he knows Him
but does not keep his commandments
is a liar;
the truth does not dwell in such a person.
But in a man who is obedient to God’s word
his love has truly reached its perfection ;
then we know for sure that we are ‘in Him’.
Whoever claims union with God
must live just as Christ lived.
Friends,
I am not imposing a new commandment on you.
It is the old commandment that you have always had ;
it is the message that you have heard from the beginning.
Yet it is also a new commandment
and that applies to Christ but also to you :
For the darkness is passing away
and the true light already shines.
He who claims to be in the light but hates his brother
he is still in darkness.
He who loves his brother
remains in the light
and he will not fall.
But he who hates his brother
is in darkness.
He gropes in the darkness
and he knoweth not whither his way leadeth,
for the darkness has blinded him.

INTERLUDIUM   Ps. 96(95), 1-2a, 2b-3, 5b-6

The heavens shine and the earth rejoiceth.

Sing to the Lord a new song,
sing to the Lord, all the nations.
Sing to the Lord and glorify his name.

Proclaim his salvation every day.
Announce his glory to the nations,
his wondrous deeds to all nations.

He is the creator of the universe.
Splendour and majesty go forth before Him,
power and splendour fill his dwelling.

 

ALLELUIA    John 1, 14 and 12b

Alleluia.
The Word has become flesh
and has dwelt among us.
To all who accept him
He gave the ability
to become children of God.
Alleluia.

 

GOSPEL    Lk. 2, 22-35

A light shining for the Gentiles.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

When the time came for Mary and the Child, according to the Law of Moses,
had to be cleansed,
his parents took Jesus to Jerusalem
to dedicate Him to the Lord,
according to the precept of the Lord’s Law:
Every first-born male child
must be consecrated to the Lord,
and to bring a sacrifice according to the provision of the Lord,
namely a pair of turtles or two young pigeons.
Now there lived in Jerusalem a certain Simeon,
a law-abiding and devout man
who expected the consolation of Israel,
and the Holy Spirit rested upon him.
He had received a divine word from the Holy Spirit
that death would not come upon him
until he had seen the Lord’s anointed.
Driven by the Spirit, he had come to the temple.
When the parents brought the child Jesus into the temple to fulfil the commandment of the Law,
he too took the child in his arms
and proclaimed God’s praise with the words :
“Thy servant, O Lord, wilt thou now go in peace, according to thy word:
My eyes have now beheld thy salvation
which Thou hast prepared for all nations;
a light that shines for the Gentiles,
a glory to thy people Israel.”
His father and mother were amazed at what was said of Him.
Then Simeon pronounced a blessing on them
and he said to Mary, his mother :
“Behold, this child is destined to be the fall or the resurrection of many in Israel,
to be a sign that is refuted,
so that the disposition of many hearts may be made manifest ;
and your own soul shall be pierced by a sword.”

_________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclical of

POPE FRANCISCUS

On Care of the Common Home 

34. It probably bothers us to become aware of the extinction of a mammal or a bird because of their greater visibility. But the proper functioning of ecosystems also requires mushrooms, algae, worms, small insects, reptiles and the innumerable variety of micro-organisms. Some few few numerous species, which usually go unnoticed, play a fundamental critical role in stabilising the balance of a place. While the human being has to intervene, when a geosystem enters a critical phase, today the level of human intervention in a reality as complex as nature is such that the disasters continually caused by the human being necessitate a new intervention by it, so that human activity becomes ubiquitous with all the risks involved. This creates a vicious circle where the intervention of the human being to solve a difficulty often ends up making the situation worse. For example, many birds and insects that go extinct by virtue of toxic pesticides created by technology are useful for agriculture itself and their disappearance will have to be compensated by yet another technological intervention, which is likely to result in new harmful effects. The efforts of scholars and technicians trying to solve problems created by human beings are laudable and sometimes admirable. But when we look at the world, we note that this level of human intervention, often in the service of money and consumerism, is actually causing the earth we live on to become less rich and beautiful, more and more bounded and grey, while at the same time the development of technology and supply for consumption continues to increase without limit. Thus it seems that we delude ourselves into believing we can replace an unrepeatable and unrecoverable beauty with another created by us.

 

To be continued                      For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation

___________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: