http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag – H. Hilarius, b. en krkl.

Geboren in 315. Bisschop van Poitiers 353-368
Bevrijdde Gallië van de dwaalleer van Arius

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
‘Nooit zullen ze ingaan in mijn rust’. De gedachte van psalm 95 wordt voortgezet in de lezing. Hier wordt het beeld gebruikt van God, die na zes dagen werk, rustte van zijn werk. Tot die sabbatrust, bij God, zijn we uitgenodigd, als we luisteren naar zijn Woord en niet halsstarrig zijn. Zo is het voor de mens op het einde van zijn leven. Zo is het voor de mensheid aan het einde van de geschiedenis. Rust is hier tegengesteld aan werk en symbool van eeuwig geluk bij God. Denk aan onze begrafenisliturgie: requiem aeternam; eeuwige rust verlangen wij voor onze geliefde doden. Denken we aan Augustinus: irrequietem cor nostrum. Onrustig is ons hart tot het rust vindt bij U.

 

EERSTE LEZING               Hebr. 4, 1-5.11

Laten wij ons inspannen Gods rust binnen te gaan.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Zolang de goddelijke belofte van de rust nog geldt
moeten wij ervoor zorgen
dat niemand van u zou menen dat het te laat is.
Want ook wij hebben het goede nieuws gehoord,
juist als zij,
die onder Mozes uit Egypte waren getrokken.
Maar het woord van de verkondiging dat zij hoorden
heeft hun niet gebaat,
omdat het niet gepaard ging met geloof bij de hoorders.
Wij die geloofd hebben,
wij gaan die rust binnen waarvan de Heer gezegd heeft :
“Ik heb gezworen in mijn gramschap :
Nooit zullen zij ingaan in mijn rust.”
Toch was Gods werk al klaar vanaf de schepping van de wereld.
Dat volgt uit wat wij lezen over de zevende dag :
“En God rustte op de zevende dag van al zijn werk.”
En hier lezen we :
“Nooit zullen zij ingaan in mijn rust.”
Laten we ons dus inspannen die rust binnen te gaan.
Laat niemand ten val komen
door het slechte voorbeeld van hun ongeloof na te volgen.

TUSSENZANG                  Ps. 78(77), 3, 4bc, 5, 6, 7

Laten wij nooit vergeten wat God heeft gedaan.

Al wat wij gehoord hebben en begrepen,
wat ons door de vaderen is verteld,
de roem van de Heer, zijn machtige daden,
de wondertekens die Hij heeft verricht.

Hij heeft zijn gebod in Jakob gegeven
en stelde als wet vast in Israël,
dat wat Hij de vaderen openbaarde
de zonen zou worden bekend gemaakt.

Zodat ook die later nog worden geboren
het zullen beseffen en op hun beurt
het weer aan hun kinderen door zullen geven.

Ook die moeten immers op God vertrouwen
en nooit vergeten wat Hij heeft gedaan,
maar zijn gebod onderhouden.

 

ALLELUIA                 Ps. 95(94), 8ab

Alleluia.
Luistert heden naar de stem van de Heer
en weest niet halsstarrig.
Alleluia.

 

EVANGELIE                Mc. 2, 1-12

De Mensenzoon heeft macht op aarde zonden te vergeven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

Toen Jezus in Kafarnaüm was teruggekeerd
en men hoorde dat Hij thuis was,
stroomden de mensen in zulk een aantal samen,
dat zelfs de ruimte vóór de deur geen plaats meer bood
toen Hij hun zijn leer verkondigde.
Men kwam een lamme bij hem brengen
die door vier mannen gedragen werd.
Omdat zij wegens de menigte geen mogelijkheid zagen
hem dicht bij Jezus te brengen,
legden ze het dak bloot boven de plaats waar Hij zich bevond,
maakten er een opening in
en lieten het bed waarop de lamme uitgestrekt lag zakken.
Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tot de lamme :
“Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven.”
Er zaten enkele schriftgeleerden bij.
Ze zeiden bij zichzelf :
“Wat zegt die man daar ?
“Hij spreekt godslasterlijk !
“Wie anders kan er zonden vergeven dan God alleen ?”
Uit zichzelf wist Jezus aanstonds dat zij zo redeneerden
en Hij zei hun :
“Wat redeneert gij toch bij uzelf?
“Wat is gemakkelijker, tot de lamme te zeggen :
Uw zonden zijn u vergeven,
of :
Sta op, neem uw bed en loop ?
“Welnu, opdat ge zult weten
dat de Mensenzoon macht heeft op aarde zonden te vergeven,
– sprak Hij tot de lamme –
“Ik zeg u,
sta op, neem uw bed mee en ga naar huis.”
Hij stond op, nam zijn bed
en voor aller ogen ging hij onmiddellijk naar buiten.
Iedereen stond er versteld van,
en ze verheerlijkten God en zeiden :
“Zoiets hebben wij nog nooit gezien.”


Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

49.Ik zou willen opmerken dat men zich vaak niet helder bewust is van de problemen die in het bijzonder de buitengeslotenen treffen. Zij zijn het merendeel van de planeet, miljarden mensen. Zij worden vandaag vermeld in het internationale politieke en economische debat, maar meestal lijkt het of hun problemen als aanhangsel naar voren worden gebracht, als een kwestie die bijna als verplicht of in de marge wordt toegevoegd, als men ze al niet beschouwt als een pure bijkomstige schade. Op het ogenblik van een concrete actualisering komen zij inderdaad vaak op de laatste plaats. Dit is gedeeltelijk te wijten aan het feit dat zeer veel specialisten, opiniemakers, communicatiemiddelen en machtscentra ver van hen gevestigd zijn, in geïsoleerde stedelijke gebieden, zonder direct contact met hun problemen. Zij leven en denken uitgaande van het gemak van een ontwikkeling en een kwaliteit van leven die niet binnen het bereik van het merendeel van de wereldbevolking is. Dit gebrek aan fysiek contact en ontmoeting, dat soms nog wordt bevorderd door de versnippering van onze steden, helpt het geweten te “cauteriseren” en een gedeelte van de werkelijkheid in gedeeltelijke analyses te negeren. Dat gaat soms samen met een “groen” discours. Maar tegenwoordig kunnen wij er niet onderuit te erkennen dat een ware ecologische benadering altijd een maatschappelijke benadering wordt, die de gerechtigheid moet integreren in de discussies over het milieu, om zowel naar de kreet van de aarde als naar de kreet van de armen te luisteren.

 

Wordt vervolgd               Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

______________________________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Eén opmerking over 'Vrijdag – H. Hilarius, b. en krkl.'

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: