http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag in de dertigste week door het jaar

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging

Na zijn beschouwingen over de houding tussen man en vrouw in het huwelijk, beschrijft Paulus een aantal gedragsregels die de houding bepalen van ouders en kinderen. Ook de betrekkingen tussen meesters en slaven worden niet vergeten. De nadruk ligt op het feit dat meesters en slaven uiteindelijk dezelfde Meester hebben, bij wie geen onderscheid des persoons bestaat.

 

EERSTE LEZING            Ef. 6, 1-9

Niet als ogendienaars die mensen willen behagen,
maar als knechten van Christus.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Kinderen, gehoorzaamt uw ouders ; zo hoort het.
“Eer uw vader en uw moeder”,
zo luidt het eerste gebod
waaraan een belofte is verbonden :
Opdat het u welga en gij lang moogt leven op aarde.
En gij vaders, verbittert uw kinderen niet
maar voedt ze op met christelijke tucht en vermaning.
Slaven, weest uw aardse meesters gehoorzaam
met eerbied en in eenvoud des harten
als gold uw onderdanigheid Christus zelf.
Niet als ogendienaars die mensen willen behagen
maar als knechten van Christus,
die Gods wil van harte volbrengen.
Dient welgemoed in de mensen de Heer,
wetend dat ieder het goede dat hij gedaan heeft,
van de Heer zal terugontvangen,
of hij nu een slaaf is of een vrije.
En gij meesters, behandelt hen in dezelfde geest.
Laat dreigementen achterwege.
Denkt eraan dat gij dezelfde Meester in de hemel hebt als zij :
Hij heeft geen gunstelingen.

TUSSENZANG         Ps. 145(144), 10-11, 12-13ab, 13cd-14

Waarachtig is God in al zijn woorden.

Uw werken zullen U prijzen, Heer,
uw vromen zullen U loven.
Zij roemen de glorie van uw heerschappij,
uw macht verkondigen zij.

Zij maken uw kracht aan de mensen bekend,
de pracht van uw koninkrijk.
Uw rijk is een rijk voor alle  eeuwen,
uw heerschappij geldt voor ieder geslacht.

Waarachtig is God in al zijn woorden
en heilig in al wat Hij doet.
De Heer ondersteunt die dreigen te vallen,
richt al wie gebukt gaat weer op.

 

ALLELUIA               Hebr. 4, 12

Alleluia.
Het woord van God is levend en krachtig,
en het dringt door tot het raakpunt van ziel en geest.
Alleluia.

 

EVANGELIE                 Lc. 13, 22-30

Zij zullen komen uit het oosten en het westen,
en zij zullen aanzitten in het Koninkrijk Gods.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd trok Jezus rond
door steden en dorpen, en gaf er onderricht
en Hij zette zijn reis voort naar Jeruzalem.
Iemand vroeg Hem :
“Heer, zijn het er weinig die gered worden ?”
Maar Hij sprak tot hen :
“Spant u tot het uiterste in
om door de nauwe deur binnen te komen,
want, Ik zeg u, velen zullen proberen binnen te komen
maar zij zullen daar niet in slagen.
“Als eenmaal de huisvader is opgestaan en de deur gesloten heeft
en als gij dan buiten op de deur begint te kloppen
en begint te roepen : Heer, doe open !
zal Hij u antwoorden : Ik weet niet waar gij vandaan komt.
“Dan zult ge opwerpen :
In uw tegenwoordigheid hebben wij gegeten en gedronken,
en in onze straten hebt Gij onderricht gegeven.
“Maar weer zal zijn antwoord zijn :
Ik weet niet waar gij vandaan komt.
“Gaat weg van Mij, gij allen, bedrijvers van ongerechtigheid.
“Daar zal geween zijn en tandengeknars,
wanneer gij Abraham, Isaäk en Jakob en al de profeten
zult zien in het Rijk Gods,
terwijl ge zelf buitengeworpen zult zijn.
“Zij zullen komen uit het oosten en het westen,
uit het noorden en het zuiden,
en zij zullen aanzitten in het Koninkrijk Gods.
“Denkt eraan :
er zijn laatsten die eersten en eersten die laatsten zullen zijn.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

De ecologische bekering 

216. De grote rijkdom van de christelijke spiritualiteit, door twintig eeuwen persoonlijke en gemeenschappelijke ervaringen voortgebracht, kan een schitterende bijdrage leveren aan de inspanning om de mensheid te vernieuwen. Ik wil de Christenen enkele lijnen van ecologische spiritualiteit aanreiken die voortkomen uit onze geloofsovertuigingen, omdat hetgeen het Evangelie ons leert, gevolgen heeft voor onze wijze van denken, voelen en leven. Het gaat er niet zozeer om te spreken over ideeën, als wel vooral over motieven die uit de spiritualiteit voortvloeien om een hartstocht voor de zorg voor de wereld te voeden. Het zal immers niet mogelijk zijn zich alleen maar met theorieën voor grote dingen in te zetten zonder een mystiek die ons bezielt, zonder “een innerlijke drijfveer die een prikkel geeft, motiveert, bemoedigt en het persoonlijke en gemeenschappelijke handelen zin geeft”. Wij moeten erkennen dat wij Christenen niet altijd de rijkdommen die God de Kerk heeft geschonken, hebben vergaard en vrucht hebben laten dragen: Hierin staat spiritualiteit niet los van het eigen lichaam, noch van de natuur of de werkelijkheden van deze wereld, maar zij leeft vooral hiermee en hierin, in gemeenschap met alles wat ons omringt.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Wednesday in the thirtieth week through the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

 

Consideration

After his reflections on the attitude between husband and wife in marriage, Paul describes a number of rules of conduct that determine the attitude of parents and children. Relations between masters and slaves are not forgotten either. The emphasis is on the fact that masters and slaves ultimately have the same Master, with whom there are no distinctions.

 

FIRST READING                Eph. 6, 1-9

Not as eye-servants seeking to please men,
but as servants of Christ.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of Ephesus

Children, obey your parents ; so be it.
“Honour thy father and thy mother”,
so reads the first commandment
to which is attached a promise :
‘That ye may prosper and live long on earth’.
And you fathers, do not embitter your children
but bring them up with Christian discipline and admonition.
Slaves, obey your earthly masters
with reverence and in simplicity of heart
as if your submission were Christ Himself.
Not as eye-servants seeking to please men
but as servants of Christ,
fulfilling God’s will with all your heart.
Serve the Lord well in men,
knowing that each one will receive back the good he has done
will receive back from the Lord,
whether he is a slave or a free one.
And ye masters, treat them in the same spirit.
Leave behind threats.
Remember that ye have the same Master in heaven as they :
He has no favourites.

Interludium    Ps. 145(144), 10-11, 12-13ab, 13cd-14

True is God in all His words.

Your works shall praise You, Lord,
your pious ones shall praise You.
They praise the glory ofyour rule,
your power they proclaim.

They make your power known to men,
the splendour of your kingdom.
Your kingdom is a kingdom for all ages,
your reign is for every generation.

True is God in all his words
and holy in all He does.
The Lord sustains those who are in danger of falling,
raises up all who are troubled.

 

ALLELUIA          Hebrews 4, 12

Alleluia.
The word of God is alive and powerful,
and it penetrates to the touch of soul and spirit.
Alleluia.

 

GOSPEL    Lk. 13, 22-30

They will come from the east and the west,
and they shall sit down in the kingdom of God.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

In those days Jesus went about
through towns and villages, teaching there
and He continued his journey to Jerusalem.
Someone asked Him :
“Lord, are there few who are saved?”
But He spoke to them :
“Strive to the utmost
to enter through the narrow door ,
for, I tell you, many will try to enter
but they will not succeed.
“Once the householder has risen and closed the door
and then if ye start knocking on the door outside
and begin to cry out : Lord, open up!
He will answer thee : I know not whence thou comest.
“Then thou shalt raise :
In thy presence we have eaten and drunk ,
and in our streets thou gavest instruction.
“But again his answer will be :
I know not whence thou art come.
“Depart from Me, all ye that do iniquity.
“There shall be weeping and gnashing of teeth,
when you shall see Abraham, Isaac and Jacob and all the prophets
in the kingdom of God,
while ye yourselves shall be cast out.
“They shall come from the east and the west,
from the north and the south,
and they shall sit down in the kingdom of God.
“Remember :
there are last who will be first and first who will be last.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On caring for the common home

The ecological conversion

216. The great wealth of Christian spirituality, produced by twenty centuries of personal and communal experience, can make a wonderful contribution to the effort to renew humanity. I want to provide Christians with some lines of ecological spirituality stemming from our beliefs, because what the Gospel teaches us has implications for the way we think, feel and live. The point is not so much to talk about ideas, but more importantly about motives arising from spirituality to nurture a passion for caring for the world. After all, it will not be possible to engage in great things only with theories without a mysticism that animates us, without “an inner drive that stimulates, motivates, encourages and gives meaning to personal and communal action”. We must recognise that we Christians have not always amassed and made fruitful the riches that God has given the Church: in this, spirituality is not separate from one’s own body, nor from nature or the realities of this world, but it lives above all with it and in it, in communion with all that surrounds us.

 

To be continued                    For previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: